2013-2014 temető rendeletek

2013-2014 temető rendeletek

2013-2014 temető rendeletek

Formázott formában letölthető a dokumentumoknál!

Lánycsók Község Önkormányzata képviselő-testületének

1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 11/2003.(IX.24.) önkormányzati rendelet

módosításáról.

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1.pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva módosítja az egyes szociális ellátásokról szóló

11/2003.(IX.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint:

1.§

Az egyes szociális ellátásokról szóló 11/2003.(IX.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Ör.) 69. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„69.§ (1) E rendelet mellékleteit képezik:

1. melléklet a 11/2003.(IX.24.) önkormányzati rendelethez: 2014. március 01-től érvényes

étkezési térítési díjak (a szociális étkeztetés nélkül).”

2.§

(1) Jelen rendelet 2014. március 01. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon

hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Lánycsók, 2014. február 04.

Hadra József Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

polgármester jegyző

Z á r a d é k:

A jelen rendelet LÁNYCSÓK községben 2014. február 05. napján kihirdetésre került.

Lánycsók, 2014. február 05.

Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

jegyző

1. melléklet a 11/2003.(IX.24.) önkormányzati rendelethez

2014. március 01-től érvényes

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ

(szociális étkeztetés nélkül)

Norma Térítési díjak

1./Óvodai nevelés iskolai előkészítés:

Egész napos ellátás 343 Ft 435 Ft

ebből:

Ebéd 244 Ft 310 Ft

Tízórai 83 Ft 105 Ft

Uzsonna 16 Ft 20 Ft

2./ Iskolai ellátások

Egész napos ellátás 379 Ft 480 Ft

ebből:

Ebéd 280 Ft 355 Ft

Tízórai 83 Ft 105 Ft

Uzsonna 16 Ft 20 Ft

3./Felnőtt, kötelező étkező

alkalmazottak

Teljes ellátás 399 Ft 505 Ft

ebből:

Ebéd 300 Ft 380 Ft

Tízórai 83 Ft 105 Ft

Uzsonna 16 Ft 20 Ft

4./Vendég étkezők, felnőtt nem kötelező étkező alkalmazottak:

Ebéd 300 Ft 600 Ft

A térítési díjak tartalmazzák az ÁFA összegét.

Lánycsók Községi Önkormányzat képviselő-testületének

2/2014. (II.05.) számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az

Alaptörvény 32. cikk(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a

következőket rendeli el:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1.§

(1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve

a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 421.000 e Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1/1.

melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve

a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 421.000 e Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1/2.

melléklete szerint.

Költségvetési bevételek

2.§

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2/5.

melléklet határozza meg.

(2) A működési bevételek összege 380.489. e Ft, a felhalmozási bevétele összege pedig 3.000

e Ft. Az önkormányzat összesített pénzmaradványa 27.011 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint

önállóan működő intézményenként a 2/1-2/4. mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzatot megillető állami feladatalapú támogatások, előirányzatait

jogcímenként a 1/1. , intézményenként a 2/1-2/4. melléklet mutatja be.

(5) A költségvetési szervek 2014. évi önkormányzati támogatását a 3/1. melléklet foglalja

magába.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013.évi tervezett pénzmaradványát a 2/1-

2/4 melléklet tartalmazza.

- 2 -

Költségvetési kiadások

3.§

(1) Az önkormányzat 2014. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület

a következők szerint határozza meg:

működési kiadások előirányzata összesen: 406.522 e Ft, ebből:

- személyi jellegű kiadások. 196.925 e Ft,

- munkáltatót terhelő járulékok: 45.741 e Ft,

- dologi kiadások: 109.819 e Ft,

- társadalombiztosítási és szociális juttatások: 44.300e Ft,

- működési célú támogatásértékű kiadás: 1.010 e Ft,

- működési célú végleges pénzeszköz

átadások államháztartáson kívülre: 5.727 e Ft

- tartalék 3.000 e Ft,

- előző évi pénzmaradvány átadása 0 e Ft.

(2) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan

működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a ,3,4,5.

melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2014. évi végleges pénzeszközök-átadásait valamint a társadalom-,

szociálpolitikai juttatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

4 . §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 14.478 e Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- beruházások előirányzata: 3.978 e Ft

- felújítások előirányzata: 10.500 e Ft

- felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 0 e Ft

- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások

államháztartáson kívülre 0 e Ft

- pénzügyi befektetések előirányzata: 0 e Ft

(2) A képviselő-testület a beruházásokat, felújításokat feladatonként, címenként a 4.

mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat címenként az 5. mellékletben foglaltak

szerint hagyja jóvá.

- 3 -

5.§

(1) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény

(továbbiakban: Stabilitási törvény) szerinti saját bevételeiről, valamint a fennálló

adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeiről készült kimutatást a

7.melléklet tartalmazza.

(2) Lánycsók Községi Önkormányzat 2014 évben nem tervez olyan fejlesztéseket, amely

megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§(1)bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet

megkötése válik vagy válhat szükségessé.

Általános és céltartalék

6.§

Az önkormányzat 2014. évi összesített

- általános tartalékra: 3.000 e Ft

- működési céltartalékra 0 e Ft

- felhalmozási céltartalékra: 0 e Ft

Összesen 3.000 e Ft

7.§

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel,

mérlegszerűen a 10/1-10/5. mellékletek tartalmazzák.

Költségvetési hiány finanszírozása

8.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési hiányát 27.011 e Ft ban

ebből működési hiányát 15.533 e FT-ban

ebből felhalmozási hiányát 11.478 e FT-ban

állapítja meg.

(2) Az előző évi tervezett pénzmaradvány: 27.011 e Ft

ebből működési hiány finanszírozását 15.533 e Ft

felhalmozási hiány finanszírozását 11.478 e Ft

szolgálja.

- 4 -

Költségvetési létszámkeret

9.§

(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 65 fő, Közfoglalkoztatottak

létszámelőirányzata 106 fő.

(2) A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és

gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 11. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a Közös Hivatal közszolgálati tisztségviselőit megillető cafetériajuttatás

éves keretösszegét 200.000 Ft/főben állapítja meg. A megállapított összeg a

munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.

(4) Az önkormányzat által, illetve az önkormányzati költségvetési szervek által teljes

munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottakat havonta 8.000 Ft Erzsébet utalvány illeti

meg.

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

10.§

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó

jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és

feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a

hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli

szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása

mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt

bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan

maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek

nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

11.§

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások

módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet

11. § (1-6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a

képviselő-testületet tájékoztatja

- 5 -

(3) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy

alkalommal - a II. negyedévben, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a III.

negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, IV. negyedévben valamint

legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig - december 31-i

hatállyal - módosítja a Rendeletét.

(4) Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a meghatározott

hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés

kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a

költségvetési rendelet módosítását.

12.§

(1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat

saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást

hajthatnak végre a (2) - (7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve

az Áht. végrehajtási rendelete 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(3) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 1.000 e Ft

értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E § alkalmazásában többletbevétel a

költségvetési szerv intézményi működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt

előirányzatának eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

(4) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek

vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Képviselő-testület dönt.

(5) A költségvetési szervek a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeik, valamint

a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét - a kapcsolódó

célnak megfelelően - saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a

pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével

kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat,

valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek a

felügyeleti szervnek 30 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselőtestületet

30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e

kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és

gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

(8) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a

Rendeletet a 10.§ (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

- 6 -

13.§

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint

kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként

és intézményenként) a polgármesterre ruházza át.

(2) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati

többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig

(alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza át.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a

képviselő-testületnek be kell számolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott

előirányzat-átcsoportosítás miatt a képviselő-testület a Rendeletet a 10. § (2)

bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a

képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.

(5) Költségvetési szerv pótköltségvetési kérelmet csak akkor nyújthat be, ha az Áht. 86. § (5)

bekezdése szerinti jóváhagyott pénzmaradványát nem használja fel személyi juttatások

kifizetésére, hanem azt más kiemelt előirányzatok körébe tartozó kifizetésekre, elsősorban

dologi kiadásokra csoportosítja át.

14.§

(1) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési

szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján

kerülhet sor.

Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell

gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

1 5 . §

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselőtestület engedélyezi az alapító

okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő

fejlesztéshez a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően

vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető

előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás

- 7 -

bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a

polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.

(4) A feladatalapú támogatásokat, hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi

változásáról tárgyév június 10-éig, ,október 10-éig, a költségvetési szerv vezetője köteles

az igénylésért felelős szerv részére adatot szolgáltatni.

(5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami

hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért,

az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a

feladatalapú támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

16.§

(1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek,

klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt e

Rendelet 17. § (1) - (5) bekezdésében foglalt előírások mellett.

(2) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

társadalmi szervezeteket csak az alapító okiratban jóváhagyott feladataik teljesítése

érdekében támogathatnak.

(3) A képviselő-testület a működési célú végleges támogatások között az egyéb civil

szervezetek támogatására jóváhagyott keretösszeg 6.melléklet felhasználását a

polgármester hatáskörébe utalja át.

17.§

(1) Az előző § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott

szervezetekkel/magányszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester

„Megállapodás"-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint

annak elszámolásáról.

(2) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély

írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb

szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az

általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(4) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul

vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a

támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat

költségvetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni.

(5) A 6. mellékletben felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott szervek legkésőbb a

költségvetési évet követő május 31-ig kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli

beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

- 8 -

Amennyiben az elszámolási kötelezettségnek nem tesznek eleget, a továbbiakban

önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek.

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

18.§

(1) Az intézmények részére jóváhagyott önkormányzati támogatás tartalmazza (a Magyar

Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklete

szerint a közoktatási törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott közoktatási,

kötelezően ellátandó szakmai feladatokhoz, ezen belül a diáksporthoz, a szabadidős

programok szervezéséhez, kulturális neveléshez, továbbá a szakkönyvvásárláshoz,

kapcsolódó hozzájárulást.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat az intézmények vezetői kötelesek a költségvetésükben

megtervezni, és a vonatkozó jogszabályokban előírt módon felhasználni és elszámolni.

19.§

(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület

előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem

igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre

költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület

határozattal dönt.

20.§

A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és

beruházások lebonyolításával a polgármestert bízza meg.

21.§

(1) A Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében a

közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. Törvény 132 § szerint a 2014. évi

költségvetési törvény 53. § (2) bekezdésében meghatározottnak megfelelően - az

illetményalap 2014. évben 38.650 Ft.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt

illetménypótlék számítási alapja 2014. évben 20.000 Ft.

22.§

- 9 -

(1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az

intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról

folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a

költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben

kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat

is - alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A következő leltározást

2016. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani,

amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében

megszűnik.

23.§

(1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-aiban foglaltak szerint köteles az önkormányzat

gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a

zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá. A képviselőtestület a költségvetési

szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv

pénzmaradványát módosíthatja.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet

megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

Vegyes és záró rendelkezések

24.§

(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban

2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett

intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások

arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett

bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(3) Ezen önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Lánycsók, 2014. február 04.

Hadra József Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

polgármester jegyző

- 10 -

Záradék:

A jelen rendelet Lánycsók községben 2014. február 05. napján kihirdetésre került.

Lánycsók, 2014. február 05.

Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

jegyző

Lánycsók Község Önkormányzata képviselő-testületének

3/2014.(IV.01.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 11/2003.(IX.24.) önkormányzati rendelet

módosításáról.

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1.pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva módosítja az egyes szociális ellátásokról szóló

11/2003.(IX.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint:

1.§

Az egyes szociális ellátásokról szóló 11/2003.(IX.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Ör.) 69. § (1) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„69.§ (1) E rendelet mellékleteit képezik:

2. melléklet a 11/2003.(IX.24.) önkormányzati rendelethez: Személyes gondoskodás körébe

tartozó ellátások intézményi térítési díja 2014. április 01. napjától.”

2.§

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon

hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Lánycsók, 2014. március 31.

Hadra József Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

polgármester jegyző

Z á r a d é k:

A jelen rendelet LÁNYCSÓK községben 2014. április 01. napján kihirdetésre került.

Lánycsók, 2014. április 01.

Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

jegyző

2. melléklet a 11/2003.(IX.24.) önkormányzati rendelethez

Személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díja

2014. április 01-től érvényes

Étkeztetés

A jogosult személy jövedelme Fizetendő személyi térítési díj

(Ft)

0 Ft - 42 750 Ft 420 Ft

42 751 - 85 500 Ft 480 Ft

85 501 Ft- 530

Házi segítségnyújtás 100 Ft/óra

Nappali ellátás – idősek klubja

Egész napi ellátás étkezés nélkül 0 Ft

Ellátás étkezéssel (csak ebéd) 420 - 530 Ft (jövedelem függvényében)

Ellátás étkezéssel (ebéd+tízórai) 525 - 635 Ft (jövedelem függvényében)

Mosatás 400 Ft/1 adag

Szállítások

Ebédszállítás 45 Ft/nap

Idősek klubjába szállítás 45 Ft/nap

Orvoshoz szállítás mindenkori üzemanyagköltség

Lánycsók Község Önkormányzata képviselő-testületének

4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 14.) önkormányzati

rendelete módosításáról

Lánycsók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

módosított 2011.évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva Lánycsók

Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati

rendeletet ( továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja.

1.§

Az Ör.1.§- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.§ (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát,

illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 384.929 e Ft-ban állapítja meg e

Rendelet 1/1. számú melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát,

illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 384.929 e Ft-ban állapítja meg e

Rendelet 1/2. számú melléklete szerint.”

2.§

Az Ör. 2.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A működési bevételek összege 363.787 e Ft, a felhalmozási bevétele 7.562 e Ft .Az

önkormányzat összesített 2012.évi pénzmaradványa 13.580 e Ft.”

3.§

Az Ör. 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület

a következők szerint határozza meg:

működési kiadások előirányzata összesen: 380.447 e Ft,

ebből:

- személyi jellegű kiadások. 157.195 e Ft,

- munkáltatót terhelő járulékok: 37.291 e Ft,

- dologi kiadások: 104.551 e Ft,

- társadalombiztosítási és szociális juttatások : 56.706 e Ft,

- működési célú támogatásértékű kiadás 1.755 e Ft

- működési célú végleges pénzeszközátadások áh-on kívülre 6.989 e Ft”

- tartalék 15.960 e Ft

- 2 -

4 . §

Az Ör. 4.§-(1)bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§(1).Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen:4.482 e Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

-beruházások előirányzata: 2.589 e Ft

-felújítások előirányzata 1.893 e Ft”

5 . §

Az Ör. 5.§- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§ Az önkormányzat 2013. évi összesített

- általános tartalékra: 15.960 e Ft

- működési céltartalékra: e Ft

- felhalmozási céltartalékra: - e Ft

összesen: 15.960 e Ft”

6.§

Az Ör. 8.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8.§ (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 63 fő.”

7.§

Az Ör. 1/1,1/2,., 2/1,2/2, 2/3, 2/4 ,.2/5, , 3/1,3/2,3/3,3/4, 3/5, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5,5/1,5/2,

5/3, 5/4, 5/5 6., 7/1.,7/2, 7/3, 7/4, 7/5, , 8/1, 8/2,8/3,8/4, 8/5, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5,

10/1,,10/2, 10/3, 10/4, 10/5,., 11/1,.,11/2, 11/3, 11/4, 11/5, . melléklete helyébe a jelen

rendelethez csatolt . 1/1,1/2,., 2/1,2/2, 2/3, 2/4 ,.2/5, , 3/1,3/2,3/3,3/4, 3/5, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4,

4/5,5/1,5/2, 5/3, 5/4, 5/5 6., 7/1.,7/2, 7/3, 7/4, 7/5, , 8/1, 8/2,8/3,8/4, 8/5, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4,

9/5, 10/1,,10/2, 10/3, 10/4, 10/5,., 11/1,.,11/2, 11/3, 11/4, 11/5. melléklete lép.

8.§

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon

hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Lánycsók, 2014. április 29.

- 3 -

Hadra József Iloskityné dr. Pantyata Ágnes

polgármester jegyző

Záradék:

A jelen rendelet Lánycsók községben 2014. április 30. napján kihirdetésre került.

Lánycsók, 2014. április 30.

Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

jegyző

Lánycsók Község Önkormányzata képviselő-testületének

5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Lánycsók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi

CXCV. törvény 91.§ alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról a következő

rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat

költségvetésében szereplő költségvetési szerveire.

2.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

- Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal

- Lánycsók Községi Önkormányzat

b) önállóan működő költségvetési szervek:

- Lánycsóki Óvoda

- Gondozási Központ Lánycsók

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő

intézmények külön-külön címet alkotnak.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetés teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2013. évi

költségvetés teljesítésének

a) kiadási főösszegét 407.803 ezer forintban,

ebből pénzkészlet 32.035 ezer forint

b) bevételi főösszegét 407.803 ezer forintban állapítja meg.

1. A költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési bevételeinek teljesítését, valamint működési és

felhalmozási cél szerinti kiadásának részletezését a 1/1. és 1/2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2013.

évi működési és felhalmozási bevételeinek teljesítését forrásonként - külön-külön címenként - a

2/1,2/2, 2/3,2/4 2/5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételi feladatainak teljesítését szakfeladatonkénti bontásban a 7/1 ,7/2,

7/3 7/4 7/5. melléklet tartalmazza.

- 2 -

2. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásának teljesítését a képviselő-testület a

következők szerint határozza meg:

Megnevezés e Ft

Működési kiadások teljesítése összesen: 365.231

Ebből:

- személyi jellegű kiadások: 156.218

- munkaadókat terhelő járulékok: 36.865

- dologi jellegű kiadások: 104.668

- támogatásértékű kiadások 67.480

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott

címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 . melléklet szerint

állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 4.481 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások teljesítése: 2.590 ezer forint,

- a felújítások teljesítése: 1.891 ezer forint,

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és

felhalmozási kiadásainak teljesítését az 4/1,4/2, 4/3, 47/4 4/5. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási teljesítését célonként a 5/1, 5/2, 5/3,

5/4 5/5. számú melléklet rögzíti.

9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei támogatási kiadásainak teljesítését

feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat kiadási feladatainak teljesítését szakfeladatonkénti bontásban a

8/1,8/2,8/3,8/4,8/5. melléklet mutatja be.

3. A költségvetési kiadások és bevételek

11. § (1) A 2. §. (1) bekezdése szerinti címek költségvetését feladatonként a 10. melléklet

tartalmazza.

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok:

- az önkormányzat általános tartaléka: 15.960 ezer forint, melyből:

- céltartalék: 0 ezer forint.

12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítéseket tájékoztató jelleggel,

mérlegszerűen a 10/1, 10/2, 10/3, 10/4 10/5. melléklet adja meg.

- 3 -

4. Pénzmaradvány

13. § Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett pénzmaradványát 26.474

ezer forintban állapítja meg, melyet a 11/1,11/2, 11/3, 11/4, 11/5. melléklet tartalmaz.

5. Vagyon

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát 1.029.107 ezer forintban állapítja

meg.

(2) Az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 12/1, 12/2, 12/3, 12/4 12/5. melléklet

tartalmazza.

15. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszámát 63 főben állapítja meg. A Közös

Hivatalt, mint önálló költségvetési szerv létszámkeretét 15 főben állapítja meg

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek – továbbá a 2.§. (3) bekezdése szerinti címek –

létszám - előirányzatát a 10/5. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Lánycsók, 2014. április 29.

Hadra József Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

polgármester jegyző

Z á r a d é k:

A jelen rendelet Lánycsók községben 2014. április 30. napján kihirdetésre került.

Lánycsók, 2014. április 30.

Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

jegyző

Lánycsók Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2014.(VI.04.) önkormányzati rendelete

a szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról.

Lánycsók Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk.

(1) bekezdés a.) és e.) pontjában és (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1)

bekezdés 2. pontjában kapott feladatkörében eljárva, a szabálysértésekről, a szabálysértési

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200.§ (1) a)

pontjára figyelemmel a szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról a

közterületek rendjének biztosítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja

1. §

A rendelet célja a szeszesital fogyasztásnak közterületen való korlátozásával kapcsolatos

szabályok megalkotása, amelyek elősegítik az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a

közterület használat rendjének megőrzését és megtartását, és hozzájárulnak a garázda

cselekmények, rendzavarások megelőzéséhez.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

a) szeszesital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű

szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával készült termékek és az alacsony (1,2% -nál

kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok;

b) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan magán-, állami, vagy önkormányzati

tulajdonban álló terület, amely rendeltetésének megfelelően mindenki számára korlátozás

nélkül igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a

közforgalom elől el nem zárt részét (különösen üzlet nyílt parkolóhelyei, piac területe).

Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és

emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.

c) üzlet: a szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített, tartós

használatra készült, rendszeresen ( állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó kis- és

nagykereskedelmi, jármű- és üzemanyag- kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató,

idegenforgalmi, továbbá lakossági fogyasztási cikk javító-szolgáltató értékesítési hely,

ideértve a lakástól vagy lakóingatlantól műszakilag el nem különíthető, fogyasztási cikk

javító- szolgáltató tevékenység céljára kialakított helyet, a raktározás, tárolás célját szolgáló

nyitott, értékesítő helyeket, továbbá a mozgóboltot.

3. A rendelet hatálya

3. §

(1) A rendelet területi hatálya- a 4. § (2) bekezdésében foglalt kivételekkel- Lánycsók község

közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya a község közigazgatási területén tartózkodó természetes

személyekre terjed ki.

- 2 -

4. A szeszesital fogyasztás tilalma

4.§

(1) Tilos szeszes ital fogyasztása- a 4. § (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Lánycsók

község közigazgatási területén belül a közterületeken.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) a működési engedéllyel rendelkező és szeszesital kimérésére jogosult vendéglátói-ipari

üzletek által közterület használati engedély alapján használt közterületekre ( pl.: kerthelyiség,

terasz, kitelepülés helye, stb.) nyitva tartásuk időtartama alatt;

b) a szeszesital kimérésére is jogosító engedéllyel közterületen szervezett alkalmi

rendezvények területére, a rendezvény ideje alatt;

c) az önkormányzat által, vagy megbízásból szervezett, illetve engedélyezett rendezvényekre,

a rendezvény ideje alatt;

d) az év első és utolsó napjára.

(3) A szeszesital közterületen történő engedélyezett értékesítés esetén jelen rendelet előírásai

nem mentesítik a rendező szervezet, kereskedőt (értékesítőt) a szeszesital árusításához

szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól.

(4) A közterület használati engedély jogosultja köteles vendégkörét tájékoztatni, hogy mely

területre vonatkozik az engedélye, azaz mely területen fogyasztható szeszesital a rendelet

megsértése nélkül.

5. Záró rendelkezések

5.§

(1) Jelen rendelet 2014. július 01. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Lánycsók, 2014. június 03.

Hadra József Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

polgármester jegyző

Z á r a d é k:

A jelen rendelet LÁNYCSÓK községben 2014. június 04. napján kihirdetésre került.

Lánycsók, 2014. június 04.

Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

jegyző

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának

rendjéről.

Lánycsók Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk.

(1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a hulladékról szóló 2012. évi

CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Ht.) 35.§-ában, és a 88.§ (4) bekezdésében foglalt

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv.

13.§ (1) bekezdés 19. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli

el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

A RENDELET CÉLJA

(1) Jelen rendelet célja:

a) Lánycsók község lakosságának védelme, a község természeti és épített környezetének

megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel,

b) a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a község szennyezettségének

elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése,

a keletkező hulladék lehető legnagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetet kímélő

ártalmatlanítása.

E célok megvalósítása érdekében a község közigazgatási területén minden tevékenységet

úgy kell gyakorolni, hogy

- az a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet

terhelése és igénybevétele csökkentjen;

- biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőégének megfelelő kezelését,

hasznosítását, ártalmatlanítását.

(2) A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti a Ht.-

ben foglalt alapelveket, a hatáskörébe tartozó kérdésekben meghatározza a

hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségei.

2.§

A RENDELET HATÁLYA

(1) E rendelet területi hatálya Lánycsók község közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) valamennyi ingatlanhasználóra

b) a Közszolgáltatóra.

(3) E rendelet tárgyi hatálya a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó

hulladékra terjed ki.

- 2 -

(4) E rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki

- a termelési hulladékra,

- a háztartási veszélyes hulladék kivételével a veszélyes hulladék gyűjtésére, átvételére,

szállítására és kezelésére,

- az állati eredetű hulladékra.

(5) Lánycsók Községi Önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az

ingatlantulajdonosnál (birtokos, használó) keletkező települési szilárd hulladék kezelésére

hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(6) Lánycsók Községi Önkormányzat a Duna jobb parti részén a Dél-Balaton és Sióvölgy

Nagytérség regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer megvalósítására létrehozott

Önkormányzati Konzorcium –a továbbiakban Konzorcium– tagjai által meghatározott

sióvölgyi ellátási területhez és az e területre szervezett regionális hulladékkezelési

közszolgáltatási rendszerhez tartozik.

(7) Az Önkormányzat és a Közszolgáltató a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység

ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely tartalmazza a

tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is.

(8) A Közszolgáltató olyan hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és legalább

C/I.-es OHÜ minősítéssel rendelkező gazdasági társaság, amely nonprofit formában működik,

a tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik (begyűjtés, szállítás,

kezelés), továbbá az egyes hulladékfajták kezelésére, valamint a begyűjtő-járművek tárolására

alkalmas telephellyel rendelkezik.

3.§

FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

A rendeletben használt fogalmakra a Ht., illetve a végrehajtására kiadott rendeletek, továbbá a

Polgári Törvénykönyv fogalom meghatározásait -a hivatkozott jogszabályok szerinti

alapelvek és tartalom alapján értelmezve- kell alkalmazni. A fogalmak tartalmának ütközése

esetén -amennyiben nem a Ptk., kógens fogalmairól van szó- a Ht., illetve a végrehajtási

rendeletei szerinti fogalom meghatározás és értelmezés irányadó.

II. FEJEZET

A KÖZSZOLGÁLTATÁS

4.§

A KÖZSZOLGÁLTATÁS TARTALMA

(1) A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) az ingatlanhasználó által az ingatlanon gyűjtött vegyes hulladék gyűjtésére és e hulladék

hulladékkezelő létesítménybe való szállítására;

b) az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött papír-, és műanyaghulladék valamint a biológiailag

lebomló hulladék elszállítására;

- 3 -

c) a hulladékgyűjtő szigetre telepített gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék

elszállítására, környezetének tisztántartására;

d) a természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező nagydarabos és a

lomtalanítás körébe vont lom hulladék gyűjtésére és szállítására;

e) hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvar üzemeltetésére, valamint a hulladékok

hulladékkezelő létesítményekbe való elszállítására;

f) átrakóállomás és komposztáló-telep üzemeltetésére.

(2) A közszolgáltatás kiterjed a természetes személy ingatlanhasználónál keletkező és a

hulladékudvarban elhelyezhető hulladékokra, amelyek gyűjtésére a Közszolgáltató engedélye

kiterjed, így különösen:

- kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,

- elem-, és akkumulátor hulladék,

- gumiabroncs hulladék,

- fáradt olaj, étolaj, zsír hulladék,

- lom hulladék,

- biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére és kezelésére.

5.§

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE

(1) Az ingatlanhasználó az Önkormányzattal hatályos hulladékgazdálkodási

közszolgáltatási szerződéssel rendelkező Közszolgáltatóval a közszolgáltatás igénybevételére

az e rendeletben foglalt esetben egyedi szerződést (a továbbiakban: közüzemi szerződés) köt.

(2) A közüzemi szerződés a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között az (1)

bekezdésben foglaltak hiányában akkor is létrejön, ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatást

igénybe veszi, vagy ha a közszolgáltatás részére rendelkezésre áll. A rendelkezésre állás

megállapítható, ha az adott ingatlant a Közszolgáltató begyűjtési útvonala érinti.

(3) A közüzemi szerződés időbeli hatálya megegyezik a Közszolgáltató és az

Önkormányzat között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés időbeli

hatályával.

6.§

A KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI

A KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS

KÖTELEZETTSÉGEI

(1) A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az Országos

Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. által kiállított minősítő okirattal rendelkező

gazdasági társaság, amely a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a közszolgáltatást

igénybe vevőtől összegyűjti, átveszi, elszállítja, illetve gondoskodik annak kezeléséről.

(2) A Közszolgáltató:

- gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról,

- a begyűjtött és elszállított hulladék kezelésére szolgáló létesítményeket üzemelteti,

- 4 -

- biztosítja az OHÜ által kiadott minősítő okirat folyamatos meglétének fennállását,

- a közszolgáltatás ellátásához szükséges számú és minőségű járművet, gépet, eszközt,

berendezést biztosítja és fenntartja, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert

alkalmazza,

- a szükséges fejlesztéseket és karbantartásokat elvégzi,

- a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő, a jogszabályokban és a közszolgáltatási

szerződésben meghatározott adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti, továbbá működteti a

jogszabályokban és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott nyilvántartási rendszert,

- a közszolgáltatás teljesítésével összefüggésben a közszolgáltatási tevékenységéről készült

beszámolót az Önkormányzat Képviselő-testülete részére megküldi,

- a fogyasztók számára a jogszabályi előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatot és

tájékoztatási rendszert működtet,

- az elvégzett, vagy felajánlott közszolgáltatás díját az ingatlanhasználótól a vonatkozó

jogszabályokban és az e rendeletben foglaltak szerint beszedi.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék begyűjtésének és

szállításának rendjét – a képződő hulladék mennyiségének figyelembevételével meghatározza,

és arról az ingatlanhasználót a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően

tájékoztatja.

(4) A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását

megtagadhatja, ha:

a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített a jelen rendelet 1. sz.

mellékletében meghatározott gyűjtőedényben kerül átadásra,

b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot a Ht.-ben foglaltak megszegésével

helyezték el, és azt a Közszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé,

c) a gyűjtőedényben több hulladékot helyeztek el, és emiatt az túltöltött, vagy a gyűjtőedény

nem zárható le, és emiatt a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródása

nélkül nem lehetséges,

d) a többlethulladék vagy a zöldhulladék nem a Közszolgáltató által e célra rendszeresített

zsákban került kihelyezésre, vagy

f) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás

során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a

begyűjtő járműben, berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve ártalmatlanítás

során veszélyeztetheti a környezetet,

g) szemrevételezéssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó,

folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal

együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési

szilárd hulladéknak.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost

írásban, haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról. Az

ingatlantulajdonos köteles a megtagadáshoz vezető okot vagy okokat megszüntetni, illetőleg a

megszüntetésről gondoskodni.

(6) A hulladék elszállításának (3) bekezdésben meghatározott okból történő megtagadása az

ingatlanhasználó közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségét nem érinti.

- 5 -

(7) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó által a hulladékudvarba beszállított hulladék

átvételét megtagadja, ha az ingatlanhasználónak közszolgáltatási díjhátraléka van, és/vagy

írásbeli közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkezik.

(8) A Közszolgáltató az ingatlanhasználók közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek

intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános

tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében a kistérségi körzetközpont közigazgatási területén

ügyfélszolgálatot működtet.

7.§

AZ INGATLANHASZNÁLÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS JOGAI

ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

(1) Az ingatlanhasználó az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást az e rendeletben

meghatározott gyakorisággal igénybe veszi és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékait a

Közszolgáltató részére rendszeresen átadja.

(2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az ingatlan területén képződő, nem

elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladékát a Közszolgáltatónak

rendszeres időközönként átadja.

(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az ingatlan területén képződő, elkülönítetten

gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladékának kezeléséről a Ht.-ben foglaltak szerint

gondoskodik, így e hulladékát a Közszolgáltató részére is átadhatja.

(4) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat fizet.

(5) Az ingatlanhasználó a hulladéka Közszolgáltatónak történő átadásáig a települési

hulladék gyűjtésére, tárolására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a

rendelet 1. számú mellékletében meghatározott gyűjtőedényt köteles igénybe venni.

(6) Az ingatlanhasználó köteles továbbá a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal

eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó

közérzetét ne veszélyeztesse, a község épített és természetes környezetét ne szennyezze, a

növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

Az ingatlanhasználó alapvető kötelessége, hogy az ingatlanán képződő hulladék

mennyiségét alacsony szinten tartsa, továbbá részt vegyen a községben működő szelektív

hulladékgyűjtésben.

(7) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére a Közszolgáltatóval közüzemi

szerződést köt. Amennyiben az ingatlanhasználó írásbeli közüzemi szerződés-kötési

kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Közszolgáltató -a használó egyidejű értesítése

mellett- ingatlanonként 1 db 70 literes edényzet heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek

megfelelő díjat számláz addig az időpontig, amíg az ingatlanhasználó szerződéskötési

kötelezettségének eleget nem tesz.

(8) Az ingatlanhasználó a személyében, személyes adataiban, az ingatlan használati

viszonyaiban, a gyűjtőedényzet darabszámában vagy méretében, bekövetkező változást, a

- 6 -

változástól számított 15 napon belül a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenti. A

bejelentés elmulasztásából eredő jogkövetkezményeket az ingatlanhasználó viseli.

(9) A közszolgáltatás díját a változás bejelentését követő hónap 1. napjától az ingatlan új

használója megfizeti.

(10) Az ingatlan használója köteles a Közszolgáltató által meghatározott típusú

gyűjtőedényzetet beszerezni, a hulladék gyűjtéséhez azt használni, karbantartásáról és

tisztántartásáról, elhasználódás esetén annak pótlásáról gondoskodni, és azt a Közszolgáltató

által rendelkezésére bocsátott matricával ellátni.

(11) A gyűjtőedényt az ingatlan használója a saját ingatlanán köteles elhelyezni. Az

edényzetet csak a szállítás napján szabad kihelyezni a gyűjtőjárat által megközelíthető módon

az ingatlan közútcsatlakozása mellé úgy, hogy az a közúti forgalmat ne akadályozza, és a

közterületben kárt ne okozzon. Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadályok nem teszik

lehetővé (pl.: közökben) az edényzet átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik.

(12) Az ingatlan használója a gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző nap 18

órától helyezheti ki a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. A

Közszolgáltató a gyűjtőedényzetet oda helyezi vissza, ahova az ingatlanhasználó kihelyezte.

8.§

A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELÁTÁSÁNAK RENDJE

A vegyes hulladék gyűjtése

(1) A vegyes háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényzetbe nem helyezhető el:

a) folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely

veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét,

b) települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen:

- építési és bontási hulladék,

- állati tetem,

- hulladékudvaron gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék,

- állati ürülék.

(2) A gyűjtőedényzetet az ingatlanhasználó az ingatlan területén belül, vagy zárható helyen,

tárolóban helyezi el úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek, állatok ne férjenek hozzá.

Gyűjtőednyzetet közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a közterülethasználatra

vonatkozó jogszabályok megtartásával, az ott szabályozott engedély vagy

közterület-használati hozzájárulás alapján lehet.

(3) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező háztartási vegyes hulladékát a

Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített –egyedi azonosító emblémával ellátott–

gyűjtőedényzetben illetve a jelen rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén

zsákban adja át. A Közszolgáltató által rendszeresített jelzés nélküli edényzet ürítését a

Közszolgáltató jogosult megtagadni.

- 7 -

(4) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó számára a szabványos tárolóedényzet

használata kötelező. A Közszolgáltató által rendszeresített –választható– gyűjtőedények

jegyzékét, és a bennük tárolható hulladékok fajtáját és mennyiségét a rendelet 1. melléklete

tartalmazza.

(5) A vegyes hulladék ürítésének minimális gyakorisága az országos településrendezési és

építési követelményekről szóló kormányrendelet alapján heti egy alkalom.

A Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés a fentieknél szigorúbb feltételeket,

nagyobb gyakoriságot is meghatározhat.

(6) A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a gyűjtőedényt úgy kell kiválasztani,

hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, de minimum 70 liter

tárolókapacitás rendelkezésre álljon mind a családi házas, mind a földhivatali nyilvántartásban

társasházi lakásként, üdülőként bejegyzett ingatlanok esetén.

(7) A szerződött űrtartalmú edényzetben elhelyezhető hulladékmennyiséget alkalomszerűen

meghaladó egyes hulladék kizárólag a Közszolgáltatótól vásárolt jelzéssel ellátott zsákban

helyezhető el. A jelzett zsák ára tartalmazza a hulladék elszállításának, kezelésének és

ártalmatlanításának költségét. Amennyiben a többlet vegyes hulladék elhelyezése nem a

jelzéssel ellátott zsákban kerül kihelyezésre, úgy a Közszolgáltató a többlethulladék

elszállítását megtagadja.

9.§

Hulladékgyűjtő szigetek, hulladékudvar

(1) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, üveg hulladékot az

ingatlanhasználó a Közszolgáltató által üzemeltett lakossági hulladék-szigeteken közvetlenül

elhelyezheti. A kijelölt gyűjtőszigeteket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban - a létesítésére kiadott

engedélyben foglaltak szerint - a települési szilárd hulladék hasznosítható, valamint - a

környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - veszélyes hulladék összetevői gyűjthetők be.

A hulladékgyűjtő udvarban ártalmatlanítási művelet nem végezhető.

(3) A Közszolgáltató által átvehető hulladékok jegyzékét a rendelet 3. melléklete

tartalmazza.

(4) Veszélyes hulladék esetén egy ingatlanhasználótól alkalmanként legfeljebb 100 kg

mennyiségű hulladék vehető át.

(5) Gyűjtősziget és hulladékudvar használata esetén a hulladéknak elhelyezés céljára történő

szállításáról az ingatlan használója gondoskodik.

(6) Közszolgáltató megtagadhatja a hulladékudvarra szállított települési szilárd hulladék

átvételét és elhelyezését, ha az adott hulladék hulladékfajta szerinti elkülönítése nem felel

meg a szelektív gyűjtés jogszabályban meghatározott követelményeinek.

- 8 -

10.§

Lomtalanítás

(1) A lomhulladék az ingatlanhasználótól a Közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett

olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzet

méreteit meghaladja.

(2) A lomhulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató

évente egy alkalommal külön megrendelés alapján, külön díj felszámítása nélkül gondoskodik

(lomtalanítás).

(3) A lomhulladék elszállítása az ingatlanhasználó erre irányuló jelzése alapján, házhoz

menő gyűjtéssel történik.

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban

képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényben el nem helyezhető

lomhulladékot szállítja el.

(5) A lomhulladékot az ingatlanhasználó elszállítás céljából az ingatlanán gyűjti, a

lomhulladék közterületre nem helyezhető ki.

(6) Lomtalanítás keretében nem gyűjthető:

- építési és bontási hulladék,

- gumiabroncs hulladék,

- gépjármű-roncs vagy termékként tovább nem használható jármű,

- az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék,

- veszélyes hulladék,

- háztartásokban keletkező vegyes hulladék,

- elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, vagy fém hulladék,

- kerti biohulladék.

(7) Amennyiben a lomtalanítás során az (6) bekezdésben felsorolt hulladékkal vegyes

hulladék kerül kihelyezésre, úgy a Közszolgáltató az elszállítás és elhelyezés díját jogosult az

ingatlanhasználó felé kiszámlázni.

(8) A lomtalanítás évente kettőnél több alkalommal történő igénybevétele díjköteles.

(9) A lomtalanítás módjáról, számának alakulásáról a Közszolgáltató az Önkormányzattal

évente egyeztetni köteles.

11.§

Elektronikus hulladék kezelésére vonatkozó szabályok

(1) Az elektronikai hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, a Közszolgáltató évente egy

alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében – a külön közszolgáltatási díj,

vagy egyéb ellenszolgáltatás felszámítása nélkül – gondoskodik.

- 9 -

(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a természetes személy

ingatlanhasználónál, a háztartásokban keletkező elektronikus hulladékot szállítja el.

(3) Az elektronikai hulladékot a természetes személy ingatlanhasználótól elszállítás céljából

a Közszolgáltató az általa közzétett hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és

időpontban veszi át.

12.§

LAKOSSÁGI EREDETŰ EGYÉB SZILÁRD HULLADÉK

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás nem terjed ki

a) az építési-bontási hulladékra,

b) a veszélyes hulladékra, kivéve a 11.§ (2) bekezdésében foglalt veszélyes hulladékot.

(2) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó, az (1)

bekezdésben megjelölt hulladékának begyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, illetve

hasznosítására a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. üzemeltető

szolgáltatását igénybe venni.

(3) A közszolgáltatás alá nem tartozó építési-bontási hulladék konténerrel történő szállítása

esetében a hulladék termelője, birtokosa és kezelője a közterület tisztán tartására vonatkozó

jogszabályok szerint köteles eljárni.

Az ingatlanhasználó az építési-bontási hulladékot (építési törmelék; üvegalapú, szálas

anyagok hulladékai; csomagolási üveghulladék; beton; tégla; cserép és kerámia; beton, tégla

és cserép valamint kerámia keveréke; üveg; föld és kövek; talaj és kövek;) az e célra létesített

inert hulladéklerakóban helyezheti el.

(4) Építési-bontási hulladék e célra rendszeresített hulladéklerakóban történő elhelyezése

díjköteles.

13.§

A közszolgáltatás díja, díjfizetés

(1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő

ingatlanhasználó a települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat fizet.

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy részére a Közszolgáltató

– a közszolgáltatást felajánlja, illetve

– a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3) A Közszolgáltató teljesítésre rendelkezésre állása megfelelő igazolásának tekintendő, ha

a meghatározott járatnapon a járat útvonala az ingatlanhasználó ingatlanát érinti.

(4) Az ingatlanhasználó megtagadhatja a közszolgáltatási díj megfizetését, ha a

Közszolgáltató az e rendelet szerinti közszolgáltatási kötelezettségének felróható módon nem

tesz eleget.

- 10 -

(5) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése az (4) bekezdés szerint, ha a

szolgáltatás nyújtásában a Közszolgáltatót az időjárás vagy más elháríthatatlan külső ok

akadályozta, és a Közszolgáltató a mulasztását az akadály elhárulását követően a lehető

legrövidebb időn belül pótolta. Ugyancsak nem tagadható meg a díjfizetés, ha az

ingatlanhasználó a gyűjtési napon a gyűjtőedényt nem helyezte ki, és emiatt a közszolgáltatás

meghiúsult.

(6) A közszolgáltatási díj megfizetésére köteles ingatlanhasználó személyében bekövetkező

változás esetén a közszolgáltatási díjat a változás Közszolgáltatónak történt bejelentése

hónapjának utolsó napjáig a régi, azt követő pedig az új ingatlanhasználó köteles fizetni.

(7) A fizetendő közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság

átlagszámának szorzata.

(8) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a

Közszolgáltató részére

- természetes személy ingatlanhasználó esetén negyedévente

- nem természetes személy ingatlanhasználó esetén havi bontásban a számlán

feltüntetett fizetési határidőre köteles megfizetni.

(9) A közszolgáltatás társasházi lakásban történő szüneteltetése esetén a Közszolgáltató a

társasház részére csökkentett összegű közszolgáltatási díjról szóló számlát állít ki.

(10) Amennyiben a társasháznak, lakásszövetkezetnek nincs képviseletre feljogosított

szerve a Közszolgáltató a közszolgáltatási díjszámlát - egyedi közüzemi szerződés alapján –

az ingatlanhasználó nevére állítja ki.

(11) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az

ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé írásban kifogást emelhet. A kifogásra a Közszolgáltató

annak kézhezvételét követő 15 napon belül válaszolni köteles.

(12) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal

összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók

módjára behajtandó köztartozás. Fizetési késedelem esetén a Közszolgáltató késedelmi

kamatot, valamint fizetési felszólításonként külön eljárási költséget jogosult felszámítani.

(13) A közszolgáltatási díjhátralék behajtására a Ht. 52.§-ban foglaltak irányadók.

14.§

A közszolgáltatás szüneteltetése

(1) Az ingatlanhasználó (ideértve az ingatlan-nyilvántartásban társasházi lakásként

bejegyzett ingatlan használóját is) a Közszolgáltatóhoz intézett, e célra rendszeresítetett

kérelmében a közszolgáltatás és díjfizetés szüneteltetését kezdeményezheti, ha

- az ingatlant 90 napot meghaladó időtartamban nem lakja (időlegesen használt ingatlan), és

- az ingatlant egyéb módon (bérbeadás, szívességi lakáshasználat, bárminemű egyéb

hasznosítás útján) nem hasznosítja, és

- 11 -

- a szüneteltetés jogalapját a szüneteltetés kezdő és befejező időpontjában mért

vízfogyasztás adataival a Közszolgáltató közreműködésével igazolja, és

- a gyűjtőedényzetet azonosító matricát a Közszolgáltató felé a szüneteltetés kezdő

időpontjáig leadja, és

- hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátraléka nincs.

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás kizárólag az (1) bekezdésében felsorolt feltételek

együttes fennállása esetén szüneteltethető.

(3) A szüneteltetés iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével

kezdeményezhető a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán. Társasházi lakás ingatlanhasználó

kezdeményezésére a kérelem benyújtására a társasház közös képviselője jogosult.

(4) A közszolgáltatás szüneteltetése a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán írásban – az erre

rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével – a szünetelés kívánt kezdő időpontját

megelőzően legalább 15 nappal kezdeményezhető az e célra rendszeresített

formanyomtatványon. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A közszolgáltatási jogviszony szüneteltetésének legrövidebb időtartama 6 hónap,

amelynek elteltével a közszolgáltatás külön értesítés nélkül visszaáll, kivéve, ha az

ingatlanhasználó újabb szüneteltetési kérelmet terjeszt elő.

(6) A szüneteltetés csak a tárgyhónap első napjával kezdődhet és teljes hónapra vehető

igénybe.

(7) A kérelmező ingatlanhasználó a szüneteltetés jogalapját (az ingatlan használaton

kívüliségét) az ingatlanon a szüneteltetés kezdő és befejező időpontjában mért vízfogyasztás

adataival igazolja. A vízfogyasztás adatait a Közszolgáltató az ingatlanhasználó

közreműködésével rögzíti a kérelem megfelelő rovatában.

(8) Amennyiben a szünetetetés kezdő és befejező időpontjában rögzített vízmennyiség

között lényeges eltérés mutatkozik, úgy az ingatlanhasználót a szüneteltetés teljes

időtartamára közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség terheli. Lényeges az eltérés, ha a havi

fogyasztás eléri vagy meghaladja a havi 0,2 m3 vízmennyiséget.

(9) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt az ingatlanon hulladékkezelési közszolgáltatás

hatálya alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése

mellett a Közszolgáltató köteles a hulladékot elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles

a rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni.

15.§

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

(1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a Közszolgáltató

nyilvántartást vezet a Ht.-ben meghatározott adatok feltüntetésével. Az adatokat a

közszolgáltatás ellátása, illetve ellenőrzése céljából kizárólag a Közszolgáltató jogosult

kezelni, illetve az Önkormányzat, mint ellátásra kötelezett jogosult megismerni.

- 12 -

(2) A személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató Az információs önrendelkezési

jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

(3) A Közszolgáltató biztosítja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az

adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és

titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

III. FEJEZET

16.§

KÖZTISZTASÁGGAL ÖSSZEGÜGGŐ FELADATOK

(1) A köztisztaság fenntartásában mindenki köteles hathatósan közreműködni. Az

ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a járdák, udvarok, kertek, továbbá az

ingatlanhoz tartozó valamennyi - közterületnek nem minősülő - terület rendszeres

tisztántartásáról, a lakóházak, illetőleg üvegfelületek gondozott megjelenése érdekében azok

rendszeres tisztán - és karbantartásáról.

(3) Közterületeken keletkezett szemét eltakarításáról, összegyűjtéséről és a

Közszolgáltatóval kötött szerződés szerinti elszállíttatásáról, továbbá a közterületek

tisztántartásáról a helyi önkormányzat gondoskodik.

(4) A síkosság elleni védekezésről a helyi önkormányzat gondoskodik, a helyi közutak

kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM. rendelet (továbbiakban:

Szabályzat) mellékletében foglaltak alapján, valamint a IV-V. közútkezelési szolgáltatási

kategóriákra vonatkozó előírásainak megfelelően.

(5) Az Önkormányzat köteles az utcai hulladékgyűjtő tartályok felállításáról és azok

folyamatos üríttetéséről gondoskodni. Kivételt képeznek a kereskedelmi és szolgáltató

egységek, valamint a vendéglátóhelyek, amelyek tulajdonosai kötelesek az általuk

működtetett ingatlan előtt hulladékgyűjtő edényt kihelyezni és azt rendszeresen üríteni.

(6) Az ingatlan előtt lévő járdaszakasz állandó tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a

síkosság megszüntetéséről az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni. A tisztántartási

kötelezettség az ingatlan és a járda, a járda és a közút közötti üres, füves vagy virágos sávra is

vonatkozik, ideértve a vízelvezető árkot is.

(7) Az ingatlan tulajdonosa tartozik az ingatlanról a gyalogjáróra kinyúlt ágak, bokrok

folyamatos nyeséséről gondoskodni.

(8) Az ingatlan előtt lévő járda tisztántartása során a szemetet tilos a vízelvezető árokba

vagy az úttestre seperni. Az ingatlan belső területéről (udvar, stb.) havat, jeget a közterületre

szállítani tilos, illetve csak kijelölt helyre szabad.

- 13 -

(9) Ha a kötelezett az ingatlan előtti járdaszakaszt az észleléstől számított 4 órán belül, de

legkésőbb 17 óráig nem tisztítja meg a hótól, jégtől és nem teszi közlekedésre alkalmassá, az

Önkormányzat a mulasztó költségére elvégeztetheti a tisztítást.

(10) Szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek

előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt az üzemeltető köteles tisztántartani, tekintet

nélkül arra, hogy a szemét saját tevékenységéből származik-e vagy sem. A zárás előtt köteles

meggyőződni az előbb felsorolt helyiségek előtti területek tisztaságáról. Az áru lerakása

következtében keletkezett szemetet (hulladékot) az üzemeltető köteles az áruszállítást

követően haladéktalanul eltakarítani.

(11) Az utcai, valamint egyéb elárusítóhelyek (bódék, pavilonok, stb.) árusai kötelesek az

árusítás során keletkező hulladékot összegyűjteni, az árusítóhelyek közvetlen környezetét

tisztán tartani.

(12) Közterületen szennyezőanyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a

közterületet ne szennyezze. Ha szállítás közben a közterület szennyeződnék, a szennyeződés

előidézője azt eltávolítani és a további szennyeződést megakadályozni köteles.

(13) A közterületről az állati hulla elszállítása- amennyiben az állat tulajdonosa nem

állapítható meg, az Önkormányzat feladata, aki köteles nyomban intézkedni az erre a célra

kijelölt állati eredetű hulladékgyűjtő helyre történő elszállításáról, valamint az állati eredetű

hulladék ártalmatlanítása iránti intézkedések haladéktalan megtételéről.

IV. FEJEZET

17.§

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

(1) 1. melléklet. A választható szabványos gyűjtőedények típusai a bennük tárolható

hulladékok fajtája és mennyiségei.

(2) 2. melléklet. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek jegyzéke.

(3) 3. melléklet. A hulladékudvarban átvehető hulladékok jegyzéke-

18.§

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:

1. Lánycsók Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról, és a

hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 16/2009.(XII.16.) önkormányzati rendelete,

2. Lánycsók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010.(II.16.) önkormányzati

rendelete a köztisztaságról, és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 16/2009.(XII.16.)

önkormányzati rendelet módosításáról,

3. Lánycsók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.22.)

önkormányzati rendelete a köztisztaságról, és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló

- 14 -

16/2009.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról,

4. Lánycsók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011.(XII.16.)

önkormányzati rendelete a köztisztaságról, és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló

16/2009.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról,

5. Lánycsók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(VI.27.)

önkormányzati rendelete a köztisztaságról, és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló

16/2009.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Lánycsók, 2014. június 26.

Hadra József Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

polgármester jegyző

Z á r a d é k:

A jelen rendelet LÁNYCSÓK községben 2014. június 27. napján kihirdetésre került.

Lánycsók, 2014. június 27.

Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

jegyző

1. melléklet a 7/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

A választható szabványos gyűjtőedények típusai a bennük tárolható hulladékok fajtája

és mennyiségei

Űrtartalom

Elhelyezhető

mennyiség(kg)

70 liter 20

120 liter 40

240 liter 60

1100 liter 300

3 m3 800

5 m3 1000

7 m3 1200

70 literes jelzett zsák 20

70 literes jelzett

műanyag 20

Az edényzetekben, zsákban elhelyezhető hulladékok:

Hulladék típusa

20 03 01 egyéb települési hulladék ideértve a kevert települési

hulladékot is

15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladék

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladék

20 02 01 Biológiailag lebomló hulladékok( csak lebomló zsákban

elhelyezhető)

2. melléklet a 7/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek jegyzéke

utca házszám GPS É GPS K

KISNYÁRÁDI 1 46,0127792358 18,6180553436

PETŐFI 2 46,0047225952 18,6224994659

II.LAJOS 1 46,0044441223 18,6255550385

RÁKÓCZI 2 46,0019454956 18,6297225952

3. melléklet a 7/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

A hulladékudvarban átvehető hulladékok jegyzéke

EWC VESZÉLYESSÉG MEGNEVEZÉS

200119 igen növényvédő szerek

130205 igen ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-,

hajtómű- és kenőolaj

150111 igen hajtógázas palack

160601 igen ólomakkumulátor

200121 igen fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

080111 igen szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat

tartalmazó festék, lakk tartalmú szuszpenziók

200135 igen veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos

és elektronikus berendezések (KIZÁRÓLAG

MEGBONTATLAN ÁLLAPOTBAN, NEM

SZÉTSZERELVE!)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

160103 nem termékként tovább nem használható gumiabroncs

160605 nem egyéb elemek és akkumulátorok

200132 nem gyógyszerek

080318 nem hulladékká vált toner

200125 nem étolaj és zsír

200101 nem papír és karton

200102 nem üveg

200136 nem kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

(KIZÁRÓLAG MEGBONTATLAN ÁLLAPOTBAN,

NEM SZÉTSZERELVE!)

200139 nem műanyag

200140 nem fémek

200201 nem biológiailag lebomló hulladékok

Lánycsók Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2014.(VIII.13.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól.

Lánycsók Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk.

(1) bekezdés a.) és e.) pontjában és (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (3)

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében

eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Lánycsók község közigazgatási területén lévő közterületekre és

ingatlanokra, valamint azok tulajdonosaira, használóira, kezelőire terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2.§

E rendelet alkalmazásában

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

törvény 2.§.13.pontjában meghatározott terület;

b) közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése;

c) házszám: a bel-és külterületi ingatlanok közterületre megállapított sorszáma;

d) településrész: egy közterületnél nagyobb, de a település egészénél kisebb, történetileg

kialakult és elkülönülő területrész.

3. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok

3.§

(1) Minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú utakat.

(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, földrajzi névről vagy fogalomról

lehet elnevezni.

(3) Közterületet olyan természetes személyről lehet elnevezni,

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében vagy az emberiség egyetemes

történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, és személye közmegbecsülésnek örvend;

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területein kimagaslóan

jelentőset tett vagy alkotott, mely miatt emléke megőrzésre méltó;

c) akinek a Lánycsók község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt,

tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez, hírneve öregbítéséhez.

(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

4.§

(1) A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi

hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.

- 2 -

(2) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz, külön

elnevezési eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

(3) Ha egy közterület községrendezés, beépítés következtében két vagy több részre

tagolódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrésznek más nevet kell

adni.

5.§

(1) A közterület elnevezését, illetve elnevezésének megváltoztatását bárki kezdeményezheti

a Képviselő-testülethez írásban benyújtott, indokolással ellátott javaslattal.

(2) A közterület megszűnésével külön döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.

(3) A közterületnév megállapításáról, illetve megváltoztatásáról tájékoztatni kell a

lakosságot, az illetékes járási hivatalt, az illetékes postai és ingatlan-nyilvántartó szerveket, a

rendőrség, a katasztrófavédelem, az országos mentőszolgálat illetékes szerveit, valamint az

illetékes közműszolgáltatókat.

(4) A község közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat

folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzék vezetését a Lánycsóki Közös Önkormányzati

Hivatal végzi. A közterületjegyzéket az 1. melléklet tartalmazza.

4. A házszámozás rendje

6.§

(1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal

kell ellátni.

(2) A házszám arab szám, továbbá – amennyiben ez szükséges – arab szám és alátöréssel az

abc kisbetűje.

(3) A vonalszerű közterületek esetében, a számozás irányába haladva a jobb oldalon a

páratlan számokból, a bal oldalon a páros számokból kell megszakítás nélkül a házszámot

képezni. Az ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni.

(4) A számozás a páratlan oldalon egyes számtól, a páros oldalon a kettes számtól

kezdődően történik.

(5) A kizárólag egyik oldalon beépíthető közterületek telkei és a foltszerűen beépített

területek folyamatos számozást kapnak.

(6) Amennyiben a közterületnek a nyilvántartásba vett házszámokkal rendelkező szakaszán

telekalakítás, beépítés, vagy a házszámok egyéb okból történő rendezése miatt a közterület,

közterületszakasz jelentős részének átszámozására lenne szükség, - az átszámozás elkerülése

érdekében – az érintett házszámot a latin „ábécé” kisbetűivel írt alátöréssel kell

megkülönböztetni.

(7) A házszámozás folyamatosságát telekösszevonást követően is biztosítani kell.

7.§

(1) A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több

közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza meg a

házszámozást.

(2) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a kérelmére indul,

akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

- 3 -

(3) A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor. A

változtatáskor arra kell törekedni, hogy a házszám-változtatás minél kevesebb érintett

lakcímének megváltoztatásával járjon.

8.§

(1) A 6.§ rendelkezései az önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontjában

nyilvántartott házszámozásra nem vonatkoznak.

(2) Az ingatlanok házszámának megállapítására vonatkozó hatáskörét a képviselő-testület a

polgármester hatáskörébe utalja.

5. Utcanév-táblák és házszámtáblák elhelyezése

9.§

(1) A közterületek elnevezését tartalmazó, a tájékozódást segítő táblákat (a továbbiakban:

utcanév-tábla) az utca kezdetén, végén és minden betorkolló utcánál is el kell helyezni.

(2) Az utcanév- táblát elsősorban épületen, kerítésen, ezek hiányában külön tartószerkezeten

– jól látható helyen – kell elhelyezni.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az utcanév-tábla kihelyezését és az

ezzel járó munkálatokat tűrni köteles.

(4) Az utcanév-táblának az utcajegyzékben szereplő elnevezéssel meg kell egyeznie.

(5) Az új közterület elnevezését tartalmazó utcanév-táblát, valamint a közterület

elnevezésének megváltoztatása után az új utcanév-táblát az ingatlan-nyilvántartásba való

átvezetést követő három hónapon belül kell kihelyezni.

(6) A közterületek elnevezésének megváltozását követően a régi utcanév táblát piros színű,

átlós áthúzással kell jelölni. A régi elnevezést tartalmazó utcanév táblát a megszűnését követő

két év elteltével lehet eltávolítani.

10.§

(1) A házszámtáblát az ingatlan kerítésére, házfalára, a közterületről jól látható módon kell

az ingatlan tulajdonosának elhelyeznie.

(2) Bekerítetlen építési telek esetében a házszámtáblát földbe szúrt tartóoszlopon kell

elhelyezni, úgy hogy a közterület felől jól látható legyen.

11.§

(1) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről, és pótlásáról

az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

(2) Amennyiben az ingatlan házszáma hivatalból indult eljárás során változik meg, a

házszámtáblát az ingatlan tulajdonosa részére az önkormányzat ingyenesen biztosítja.

6. Záró rendelkezések

12.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

- 4 -

(3) Azon ingatlan tulajdonosa, melynek házszámozása hiányzik, az e rendeletben foglalt

kötelezettségének a rendelet hatályba lépését követő 90 napon belül köteles eleget tenni.

(4) Az önkormányzati rendelet hatályba lépésének időpontjában tartószerkezetre rögzített

utcanév-táblák 9.§ (2) bekezdés szerinti elhelyezéséről, sérülés miatti cseréjéről az

önkormányzat gondoskodik.

Lánycsók, 2014. augusztus 12.

Hadra József Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

polgármester jegyző

Z á r a d é k:

A jelen rendelet LÁNYCSÓK községben 2014. augusztus 13. napján kihirdetésre került.

Lánycsók, 2014. augusztus 13.

Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

jegyző

1. melléklet a 8/2014.(VIII.13.) önkormányzati rendelethez

Lánycsók község közterületei

Közterület neve Közterület jellege

Aradi utca

Bácsfa puszta

Béke tér

Dózsa utca

Erdélyi utca

Fröccsöntő utca

Hegedűs utca

Hörpintő utca

Hunyadi János utca

Ifjúság utca

II. Lajos utca

Jókai tér

József Attila utca

Kenderes út

Kismérés dűlő

Kisnyárádi út

Koccintó utca

Kortyoló utca

Kossuth utca

Mátyás utca

Mező utca

Muck Lajos utca

Orgona utca

Petőfi utca

Rákóczi utca

Sport utca

Szegfű utca

Teréz tér

Tomori utca

Virág utca

Lánycsók Község Önkormányzata képviselő-testületének

9/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 05.) önkormányzati

rendelete módosításáról.

Lánycsók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

módosított 2011.évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva Lánycsók

Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.05.) önkormányzati

rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja.

1.§

Az Ör.1.§- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.§ (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát,

illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 424.622 e Ft-ban állapítja meg e Rendelet

1/1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát,

illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 424.622 e Ft-ban állapítja meg e Rendelet

1/2. melléklete szerint.”

2.§

Az Ör. 2.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A működési bevételek összege 394.611 e Ft, a felhalmozási bevétele 3.000 e Ft .Az

önkormányzat összesített pénzmaradványa 27.011 e Ft.”

3.§

Az Ör. 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a

képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

működési kiadások előirányzata összesen: 410.144 e Ft,

ebből:

- személyi jellegű kiadások. 199.231 e Ft,

- munkáltatót terhelő járulékok: 46.370 e Ft,

- dologi kiadások: 110.506 e Ft,

- társadalombiztosítási és szociális juttatások : 44.300 e Ft,

- működési célú támogatásértékű kiadás 1.583 e Ft,

- működési célú végleges pénzeszközátadások áh-on kívülre 5.727 e Ft,

- tartalék 2.427 eFt”

4 . §

Az Ör. 6.§- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- 2 -

„6.§ Az önkormányzat 2014. évi összesített

- általános tartalékra: 2.427 e Ft

- működési céltartalékra: e Ft

- felhalmozási céltartalékra: - e Ft

összesen: 2.427 e Ft”

5.§

Az Ör. 9.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9.§ (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 62 fő.”

6.§

Az Ör. 23.§-át követően az alábbi 23/A.§-szal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„ Készpénz kifizetések teljesítése

23/A.§

(1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő

fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó

közlekedési költségtérítései,

b) az egységes rovatrend K42 Családi támogatások és K45 Foglalkoztatással,

munkanélküliséggel összefüggő támogatások rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és

propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai

eszközök beszerzése, létesítése és K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain

elszámolandó, kisebb értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló

kiadások,

e) az egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások és K12 Egyéb külső személyi

juttatások rovatain elszámolandó kiadások,

f) a foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó

napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,

g) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,

h) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 Működési

célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen

felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

i) az a)-h) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott

előlegek készpénzben történő teljesítése esetében kerülhet sor, amennyiben azok értéke a

százezer forintot nem éri el.”

7.§

Az Ör. 1/1.,1/2., 2/1., 2/2.,2/3.,2/4.,2/5.,3/1., 3/2.,3/3., 3/4., 3/5., 4., 5,, 6., 10/1., 10/2., 10/3.,

10/4., 10/5., 11. melléklete helyébe a jelen rendelethez csatolt 1/1.,1/2., 2/1., 2/2., 2/3., 2/4.,

2/5., 3/1., 3/2., 3/3., 3 /4., 3/5., 4., 5., 6., 10/1., 10/2., 10/3., 10/4., 10/5., 11. melléklete lép.

- 3 -

8.§

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon

hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Lánycsók, 2014. augusztus 27.

Hadra József Iloskityné dr. Pantyata Ágnes

polgármester jegyző

Záradék:

A jelen rendelet Lánycsók községben 2014. augusztus 28. napján kihirdetésre került.

Lánycsók, 2014. augusztus 28.

Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

jegyző

Lánycsók Község Önkormányzata képviselő-testületének

10/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 18/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet

módosításáról.

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a (1) bekezdésének 2. pontjában,

valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13.§-ának (3)

bekezdésében, illetve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1) bekezdésében

foglalt felhatalmazás alapján a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 18/2012.(XII.28.)

önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 18/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet

(továbbiakban: Ör.) 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A rendelet hatálya a feladat-ellátásra társult önkormányzatok településeinek

közigazgatási területére terjed ki. A települések felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.”

2.§

Az Ör. 2.§ (1) bekezdésében foglalt szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) Mohács Város Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatás tevékenység

komplex ellátására pályázatot hirdet. A nyilvános pályázatot elnyerő szolgáltató határozott

idejű, 5 éves időtartamra jogosult és köteles ellátni a komplex kéményseprő-ipari

közszolgáltatási tevékenységet.

(2) A közszolgáltatás ellátására a Mohácsi Kéményseprő-ipari Társulás (továbbiakban:

Társulás) és a közszolgáltató szerződést köt, melyet a Társulás nevében az elnök ír alá.”

3.§

Az Ör. 6.§ (1) bekezdésében foglalt „(Ptk.387-388.§)” szövegrész hatályát veszti.

4.§

Az Ör. 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) Mohács Város Önkormányzata a társult önkormányzatok településeinek közigazgatási

területére – a Társulási Megállapodásban foglaltak alapján - rendeletben határozza meg –

minden év november 30-ig – a következő naptári évre vonatkozóan a kötelező kéményseprőipari

közszolgáltatás díjait, a közszolgáltató javaslata alapján. A díjakat a 2. melléklet

tartalmazza.”

5.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon

hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Lánycsók, 2014. augusztus 27.

Hadra József Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

polgármester jegyző

- 2 -

Z á r a d é k:

A jelen rendelet LÁNYCSÓK községben 2014. augusztus 28. napján kihirdetésre került.

Lánycsók, 2014. augusztus 28.

Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

jegyző

1. melléklet a 18/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelethez.

Mohácsi Kéményseprő-ipari Társulást alkotó települések:

1.Mohács

2.Bár

3.Dunaszekcső

4.Homorúd

5.Ivándárda

6.Kisnyárád

7.Kölked

8.Lánycsók

9.Lippó

10.Nagynyárád

11.Sárok

12.Sátorhely

13.Somberek

14.Székelyszabar

2. melléklet a 18/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelethez.

MOHÁCSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MOHÁCSI

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI

Kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak a társult önkormányzatok településeinek közigazgatási

területén

a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák

1. A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj

alkalmanként:

Sorszám Megnevezés Égéstermékelvezetők

jele

2014. évi nettó díj

1.1. Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 469 Ft/db/alkalom

1.2. Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 878 Ft/db/alkalom

1.3. Központi Nyitott Huzat Szilárd KNHS 206 Ft/fm/alkalom

1.4. Központi Nyitott Huzat Gáz KNHG 255 Ft/fm/alkalom

1.5. Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd NNHS 255 Ft/fm/alkalom

1.6. Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz NNHG 255 Ft/fm/alkalom

1.7. Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd ENTS 475 Ft/db/alkalom

1.8. Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz ENTG 878 Ft/db/alkalom

1.9. Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd KNTS 206 Ft/fm/alkalom

1.10. Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz KNTG 255 Ft/fm/alkalom

1.11. Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos

Szilárd

NNTS 255 Ft/fm/alkalom

1.12. Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz NNTG 255 Ft/fm/alkalom

1.13. Egyedi Zárt Huzat Szilárd EZHS 469 Ft/db/alkalom

1.14. Egyedi Zárt Huzat Gáz EZHG 878 Ft/db/alkalom

1.15. Központi Zárt Huzat Szilárd KZHS 206 Ft/fm/alkalom

1.16. Központi Zárt Huzat Gáz KZHG 255 Ft/fm/alkalom

1.17. Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd NZHS 255 Ft/fm/alkalom

1.18. Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz NZHG 255 Ft/fm/alkalom

1.19. Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd EZTS 469 Ft/db/alkalom

1.20. Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz EZTG 878 Ft/db/alkalom

1.21. Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd KZTS 206 Ft/fm/alkalom

1.22. Központi Zárt Túlnyomásos Gáz KZTG 255 Ft/fm/alkalom

1.23. Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd NZTS 255 Ft/fm/alkalom

1.24. Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz NZTG 255 Ft/fm/alkalom

1.25. Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd GNHS 350

Ft/szint/alkalom

1.26. Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz GNHG 672

Ft/szint/alkalom

1.27. Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd GZHS 350

Ft/szint/alkalom

1.28. Gyűjtő Zárt Huzat Gáz GZHG 672

Ft/szint/alkalom

1.29. Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd GZTS 350

Ft/szint/alkalom

- 2 -

1.30. Gyűjtő Zárt túlnyomásos Gáz GZTG 672

Ft/szint/alkalom

1.31. Egyedi Tartalék ET 498 Ft/db/alkalom

1.32. Központi Tartalék KT 935Ft/fm/alkalom

1.33. Nagyjáratú Tartalék NT 935 Ft/fm/alkalom

1.34. Gyűjtő Tartalék GT 380

Ft/szint/alkalom

A négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költsége az árba beépítésre került. Az ár a kiszállási

költséget is magában foglalja. A mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a

mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

2. Megrendelésre kötelező tevékenységek:

Sorszám A tevékenység megnevezése 2014. évi

nettó díj

2.1. A sormunka keretében feltárt, az égéstermék-elvezető járatában

lerakódott. Csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön

egyeztetés alapján

4322

Ft/db/óra

2.2. Közvetlen homlokzati égéstermék kivezetéssel rendelkező

tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása

734 Ft/db

2.3. A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető

ellenőrzése, tisztítása

1296 Ft/fm

2.4. A megrendelésre kötelező tevékenységeket további kiszállási díj

terheli

2161 Ft

3. Műszaki vizsgálatok díjtételei 2013-as évre nettó díj:

Égéstermék elv.

ENH

ENT

ET

Égéstermék elv.

EZH

EZT

Égéstermék elv.

GNH

GZH

GZT

GT

Égéstermék elv.

KNH

KNT

KT

NNH

NNT

NT

Égéstermék

elv.

KZH

KZT

NZH

NZT

3.1 Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarítás előtti vizsgálata

1815 Ft/db 2507 Ft/db 865 Ft/szint 5619 Ft/db 7348 Ft/db

3.2 Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermékelvezetők

üzembe helyezés előtti vizsgálata

2896 Ft/db 4322

Ft/db

1513 Ft/szint 8645 Ft/db 10 806 Ft/db

3.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén

az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezető vizsgálata

1815 Ft/db 2507 Ft/db 865 Ft/szint 5619 Ft/db 7348 Ft/db

3.4 Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül

helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat

1470 Ft/db 1989 Ft/db 648 Ft/szint 4538 Ft/db 5879 Ft/db

- 3 -

3.5 A 3.1- 3.4 tevékenységeket további kiszállási díj terheli:

2161 Ft

4. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok

munkaráfordítása:

Sorsz. A tevékenység megnevezése 2014. évi nettó díj

4.1. Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén 10 069 Ft/db

4.2. Kettő- hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 20 138 Ft/db

4.3. Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként 30 206 Ft/db

4.4. Épület központi kéménnyel 60-140 kW 20 138 Ft/db

4.5. Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett 25 172 Ft/db

4.6. Helyszíni szaktanácsadás 10 069 Ft/db

4.7. A 4.6. pont alatti tevékenységet további kiszállási díj terheli 2161 Ft

Lánycsók Község Önkormányzata képviselő-testületének

11/2014.(X.18.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló 4/2003.(III.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§-a (3) bekezdésében, valamint a

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

alapján a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

4/2003.(III.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003.(III.26.)

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1.melléklete és 2. melléklete helyébe a jelen

rendelethez csatolt 1. melléklet és 2. melléklet lép.

2.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon

hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Lánycsók, 2014. október 17.

Hadra József Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

polgármester jegyző

Záradék

A jelen rendelet Lánycsók községben 2014. október 18. napján kihirdetésre került.

Lánycsók, 2014. október 18.

Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

jegyző

1. melléklet a 4/2003.(III.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati képviselők neve

Hadra József polgármester

Kovács Róbert alpolgármester

Bárácz Mátyás önkormányzati képviselő

Csötönyi Gábor önkormányzati képviselő

Románné Kazal Orsolya önkormányzati képviselő

Dr. Szűcs Béla önkormányzati képviselő

Weisz Gergő önkormányzati képviselő

2. melléklet a 4/2003.(III.26.) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület állandó bizottsága tagjainak neve.

Lánycsók Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

létszáma: 4 fő

Elnök: Weisz Gergő önkormányzati képviselő

Tagjai: Bárácz Mátyás önkormányzati képviselő

Csötönyi Gábor önkormányzati képviselő

Románné Kazal Orsolya önkormányzati képviselő

Lánycsók Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 05.) önkormányzati

rendelete módosításáról.

Lánycsók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

módosított 2011.évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva Lánycsók

Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.05.) önkormányzati

rendeletet ( továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja.

1.§

Az Ör.1.§- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.§. (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát,

illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 434.031 e Ft-ban állapítja meg e

Rendelet 1/1. számú melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát,

illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 434.031 e Ft-ban állapítja meg e

Rendelet 1/2. számú melléklete szerint.”

2.§

Az Ör. 2.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A működési bevételek összege 404.020 e Ft, a felhalmozási bevétele 3.000 e Ft .Az

önkormányzat összesített pénzmaradványa 27.011 e Ft.”

3.§

Az Ör. 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület

a következők szerint határozza meg:

működési kiadások előirányzata összesen: 422.703 e Ft,

ebből:

- személyi jellegű kiadások. 205.089 e Ft,

- munkáltatót terhelő járulékok: 47.088 e Ft,

- dologi kiadások: 109.888 e Ft,

- társadalombiztosítási és szociális juttatások : 47.553 e Ft,

- működési célú támogatásértékű kiadás 1.583 e Ft

- működési célú végleges pénzeszközátadások áh-on kívülre 6.357 e Ft”

- tartalék 5.145 e Ft

- 2 -

4 . §

Az Ör. 6.§- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.§ Az önkormányzat 2014. évi összesített

- általános tartalékra: 5.145 e Ft

- működési céltartalékra: e Ft

- felhalmozási céltartalékra: - e Ft

összesen: 5.145 e Ft”

5.§

Az Ör. 9.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9.§ (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 62 fő.”

6.§

Az Ör. 1/1,1/2,., 2/1, 2/2,2/3,2/4.2/5, , 3/1, 3/2,3/3, 3/4 3/5, 4,5,,6, 7, 10/1,10/2, 10/3, 10/4

10/5,., 11 . melléklete helyébe a jelen rendelethez csatolt 1/1,1/2,., 2/1, 2/2,.2/3, 2/4 2/5, , 3/1,

3/2,3/3, 3 /4 3/5, 4, 5, 6,7,,10/1,10/2,10/3, 10/4 10/5,., 11/ melléklete lép.

7.§

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon

hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Lánycsók, 2014. november 25.

Hadra József Iloskityné dr. Pantyata Ágnes

polgármester jegyző

Záradék:

A jelen rendelet Lánycsók községben 2014. november 26. napján kihirdetésre került.

Lánycsók, 2014. november 26.

Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

jegyző

Lánycsók Község Önkormányzata képviselő-testületének

13/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete

a tűzgyújtás helyi szabályairól.

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

a) pontjában meghatározott jogosultságára figyelemmel a természet védelméről szóló 1996.

évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 11.

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Rendelet célja, hogy az avar és a kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási

tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok és korlátozások

megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét.

(2) A Rendelet hatálya Lánycsók Községi Önkormányzat közigazgatási területén kiterjed

valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(3) A rendelet hatálya kiterjed kerti hulladék és egyedi tüzelőberendezésekben folytatott

égetéssel kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi tevékenységekre.

2. §

(1) A kertben keletkező hulladékot elsősorban újrahasznosítás útján kell kezelni. A kerti

hulladék égetésére csak akkor kerülhet sor, ha más újrahasznosítási lehetőség nem

alkalmazható.

(2) A szabadban tűzgyújtás, tüzelőberendezés-használat kizárólag a jogszabályokban

meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú

betartásával történhet.

(3) A kerti hulladék égetése kizárólag péntek napon, 07.00. és 18.00. óra között végezhető.

(4) Az ingatlanok tisztítása, karbantartása során keletkezett avar és kerti hulladék csak

állandó felügyelettel, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával égethető el, a lakókörnyezet

lehető legkisebb zavarása mellett.

(5) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani,

szártani kell, eltüzelése folyamatosan, kis adagokban történhet.

(6) Az égethető kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű,

továbbá veszélyes hulladékot (PVC, gumi, petpalackok, vegyszer, festék, stb.).

3. §

(1) Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos, tűzrakásra alkalmas helyen, a lakó- és

gazdasági épületektől megfelelő távolságra lehet úgy, hogy a tűz életet, természeti és épített

környezetet hirtelen feltámadó szél esetén se veszélyeztessen, kárt ne okozzon.

(2) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni,

amelyek alkalmasak a tűz elterjedésének megakadályozására, a tűz kioltására.

(3) Az égetés csak úgy folytatható, hogy az emberi egészséget, az épített és a természeti

környezetet ne károsítsa, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(4) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező, bűzös segédanyag nem alkalmazható

(benzin, gázolaj, stb).

(5) Az égetés céljára szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, veszély esetén azonnal el kell

oltani.

- 2 -

(6) Az égetés befejezése után a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy

egyéb alkalmas módon kell megszüntetni, a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, minden

parázslást, izzást meg kell szüntetni a helyszín elhagyása előtt.

4. §

(1) Égetéssel avart, kerti hulladékok megsemmisíteni tilos:

a) szeles, ködös, erősen párás időben,

b) ha erre illetékes szerv, vagy az Önkormányzat tűzgyújtási tilalmat rendel el.

(2) Közterületen csak az Önkormányzat engedélyével lehet avart, kerti hulladékot égetni.

5.§

(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban csak megfelelően karbantartott

tüzelőberendezésekben és csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyag égethető.

(2) Fűtőberendezésekben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve

ezek maradékait égetni tilos.

6.§

Aki e rendeletben meghatározott előírásokat nem tartja be azt az illetékes környezetvédelmi

hatóság levegőtisztaság-védelmi bírsággal sújthatja a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.

23.) kormányrendeletben foglaltak alapján.

7.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Lánycsók, 2014. november 25.

Hadra József Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

polgármester jegyző


Z á r a d é k:

A jelen rendelet LÁNYCSÓK községben 2014. november 26. napján kihirdetésre került.

Lánycsók, 2014. november 26.

Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

jegyző

Lánycsók Község Önkormányzata képviselő-testületének

14/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásáról.

Lánycsók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.

§ (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM. rendelet (a

továbbiakban: BM rendelet) Lánycsók községben történő végrehajtására a következőket

rendeli el:

1.§

(1) A BM rendelet ill. a Belügyminiszter döntése alapján Lánycsók Község Önkormányzata

675.640 forint szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő, vissza nem

térítendő támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult.

(2) E rendelet célja, hogy Lánycsók településen élők részére támogatást nyújtson szociális

rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben

nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, mint egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma

jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

megállapításának, folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakat az e

rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(4) A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan a szociális

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (2)-(3) bekezdése

az irányadó.

2.§

(1) Az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek,

aki Lánycsók községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, és az e

rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(2) A kérelem elbírálása során előnyt élvez 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek

teljesülése esetén az aki, a szociális igazgatásról s szociális ellátásokról szóló törvény

szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, lakásfenntartási támogatásra

jogosult, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható

meg a támogatás.

3.§

Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi feltételek egyidejű fennállása

esetén, maximum 1 m3 mennyiség erejéig az:

- 2 -

a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó e rendelet 1. melléklet szerinti kérelmét a

Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatalban legkésőbb 2014. december 12. napjáig

benyújtotta,

b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyszemélyes háztartás

(egyedül élő) esetén ennek 200%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,

továbbá

c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erre vonatkozóan nyilatkozatot tesz.

4.§

(1) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról

több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás

nem kérhető.

(3) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során

környezettanulmány végezhető.

(4) A Képviselő-testület a rendelkezésre álló tűzifa mennyiséget a jogosultak között egyenlő

arányban osztja el.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény

aláírásával igazolja.

(6) A Képviselő-testület döntését követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a

támogatásként megállapított tűzifa kiosztásáról.

5.§

Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag

megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a következő évek során

ugyanezen jogcímen való juttatás igénylésekor kizárható.

6.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és 2015. március 31. napján hatályát

veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Lánycsók, 2014. november 25.

Hadra József Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

polgármester jegyző

- 3 -

Z á r a d é k:

A jelen rendelet LÁNYCSÓK községben 2014. november 26. napján kihirdetésre került.

Lánycsók, 2014. november 26.

Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

jegyző

1. melléklet a 14/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

A kérelem benyújtható: 2014.december 12-ig.


Ké r e l e m

........................................................ (né v) (sz ül . hel y és i dő: …………………….

L á n y c s ó k , … … … … u . … … … … … . . s z . alatti lakos kérem, hogy részemre

Lánycsók Község Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló

14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni

juttatásként tűzifát biztosítani.

Nyilatkozatom jogkövetkezményei ismeretében kijelentem, hogy fatüzelésre alkalmas

fűtőberendezéssel rendelkezem.

A tűzifa támogatásra jogosult vagyok a rendelet alapján, mert az alábbi szociális

ellátásban részesülök:*

a) lakásfenntartási támogatás, a megállapító határozat száma: ………………………..

b) aktív korúak ellátása, a megállapító határozat száma: ……………………………….

c) időskorúak járadéka: ………………………………………………………………...

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, a megállapító határozat száma

………………………..………..

A fenti ellátásokban nem részesülök, de szociálisan rászoruló vagyok az alábbi indokok

alapján:

e) Mozgáskorlátozott vagyok, igazolvány számom:

…………………………………………………….

f) családomban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj összegének

150 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj összegének 200 %-át,

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)

Tudomásul veszem, hogy nem támogatható az a kérelem, ahol

- a kérelmező erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos,

- az ingatlan tűzifával egyáltalán nem fűthető

- az ingatlan üresen áll, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem

kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.

Tudomásul veszem, hogy kemény lombos fafajta igénylésére van lehetőség.

Lánycsók, 2014. ……………….……

……………………………………….

kérelmező

2. melléklet a 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

…………………...…………….(név) Lánycsók, …………………….u. ………..sz.

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Lánycsók Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 14/2014. (XI.26.)

önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ……..…m3

mennyiségű tűzifát átvettem.

Lánycsók, 2014. ....................................... hó ....... nap

…………………………………….. ……………………………………………

átadó átvevő

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és temetkezés rendjéről

szóló 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezés rendjéről

szóló 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló

1999. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Tv.) 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján, - figyelemmel a helyi önkormányzatok és szerveik, valamint az egyes centrális

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 18. §-ában

meghatározott feladatkörére, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. Rendeletben (továbbiakban:

kormányrendelet), továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal

kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő

eljárásról szóló 34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendeletére- Magyarország

Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 2.

pontjában biztosított jogkörében eljárva a következők szerint módosítja:

1.§

A temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet

(továbbiakban: Ör.) 9.§-át követően az alábbi 9/A.§-szal és az azt megelőző alcímmel egészül

ki:

„Szociális temetés

9/A. §

(1) A sír vagy urnasír kiásása az üzemeltetővel előre egyeztetett időben,

munkanapokon 8.00-16.00. óráig történhet az üzemeltető által biztosított kézi

szerszámokkal.

(2) A sír vagy urnasír kiásásából kitermelt földet a sírhely közvetlen közelében – a

szomszédos sírhelyek tiszteletben tartásával – kell elhelyezni és a helyben szokásos

sírhant kialakítással hiánytalanul visszahantolni. A sír kiásását legkésőbb a szociális

temetés megkezdését megelőző 3 órával kell befejezni, és üzemeltető felé készre

jelenteni.

(3) A temető üzemeltetője jogosult a munkavégzést és annak eredményét ellenőrizni,

és a jogszabályban foglaltak be nem tartása esetén azok betartására a figyelmet felhívni.

Amennyiben az eltemettető vagy a személyes közreműködésben résztvevők nem

tesznek eleget kötelezettségeiknek, üzemeltető erről jegyzőkönyvet vesz fel, és

tájékoztatja őket a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény szociális temetkezésre

vonatkozó szabályai szerinti jogkövetkezményekről.

(4) A sír megjelölésére csak az állam által biztosított sírjel használható, egyéb sírjel,

sírszobor, sírkő vagy síremlék nem emelhető. Amennyiben az eltemettető az állam által

biztosított sírjelen kívül, vagy ahelyett más sírjellel (pl.: sírkővel, síremlékkel stb.) jelöli

a sírt, üzemeltető jogosult az elbontására felhívni az eltemettetőt, nem teljesítés esetén

pedig elbontathatja azt.

- 2 -

(5) Az elhunyt ravatalozása, búcsúztatása a külső ravatalozási helyen vagy a sírnál

történhet. A ravatalozáshoz a kellékekről az eltemettetésre kötelezett gondoskodik.

(6) Szociális temetés esetén nem kérhető a külső ravatalozó használatáért díj, ügyeleti

díj, temető fenntartási hozzájárulási díj, hűtő-tároló díj, valamint temetőregisztrációs díj.

(7) Sírhelytábla, temetőrész, temető lezárásáról, kiürítéséről Lánycsók Községi

Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A kiürítésről szóló tájékoztatót temetői

hirdetményben, legalább 3-3 alkalommal helyi sajtóban és a honlapon kell közzé tenni. „

2.§

Az Ör. 10. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A szociális temetési sír 2,40 m hosszú és 1,20 m széles, szociális parcellában

földbe temetett urna helye 0,80 m hosszú, 0,60 m széles és 1,00 m mély.”

3.§

(1) Jelen rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba, és az azt követőnapon hatályát

veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Lánycsók, 2014. november 25.

Hadra József Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

polgármester jegyző

Z á r a d é k:

A jelen rendelet LÁNYCSÓK községben 2014. november 26. napján kihirdetésre került.

Lánycsók, 2014. november 26.

Iloskityné dr.Pantyata Ágnes

jegyző