Lánycsóki Konyha

Lánycsóki Konyha

Az aktuális heti étlapokhoz "olvass tovább" - majd a csatolt dokumentumok.

 

1. Az intézmény legfontosabb adatai:

 

1.1 Az intézmény megnevezése:

Lánycsóki Konyha

 

1.2 Az intézmény székhelye, címe:

7759 Lánycsók, Dózsa u. 10.

 

1.3 Elérhetőség:

Tel.: 06-69/364- 199

 

E-mail: konyha.lanycsok@gmail.com

 

1.4 Az intézmény alaptevékenysége:

 

A gyermekélelmezési konyhán ellátja az óvodában óvodai nevelésben,

bölcsődés korúak ellátásában részt vevő, az általános iskolában tanulók

intézményi gyermekétkeztetési, rászoruló gyermekek szünidei

intézményen kívüli étkeztetését.

Előállítja a szociális étkeztetésben részesülők számára a napi egyszeri

meleg ételt.

Ellátja a köznevelési intézményben dolgozók munkahelyi étkeztetését.

 

1.5 Az intézmény működési területe:
Lánycsók község közigazgatási területe

 

1.6 Az alapító és felügyeleti szerv megnevezése:
Lánycsók Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 

1.7 Az intézmény fenntartója, székhelye:

Lánycsók Község Önkormányzat Képviselő-testülete

7759 Lánycsók, Kossuth u. 3.

1.8 Az alapító okirat kelte:

2016. november 29.

 

1.9 A konyha vezetője:

Pfeil-Varga Gabriella

 

2. Az intézmény feladatai és hatásköre:

 

2.1 Étkeztetés:

Gyermekétkeztetés

Szociális étkeztetés

Felnőtt étkeztetés

 

Az étkeztetés keretében az önkormányzat fenntartásában működő,

valamint állami fenntartásban működő nevelési és oktatási

intézményekben tanuló gyermekek, szociális étkezők napi étkezéséről

gondoskodik.

 

A gyermekétkeztetés igénybevételének rendje:

Az ellátást igénybe vevő gyermek szülői felügyeletet gyakorló

szülője vagy más törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező)

a gyermekétkeztetés iránti kérelmét az intézmény vezetőjénél

nyújthatja be.

A kedvezményes gyermekétkeztetés iránti kérelemhez mellékelni kell

továbbá a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben meghatározott

igazolásokat, nyilatkozatokat:

- eltartott gyermekek számának változásáról,

- a közös háztartásban élő eltartott gyermek tartós betegségére vagy

  fogyatékosságára vonatkozóan magasab összegű családi pótlék

  megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában

- tartós betegség esetén szakorvosi igazolást,

- fogyatékosság esetén szakértői és rehabilitációs bizottság

  szakvéleményét

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

  igazolásáról szóló határozatot a szülő kérelmében megadottak

  szerint a jegyző közvetlenül a konyhának is eljuttatja.

  A kedvezmény iránti kérelmet a Lánycsóki Konyha vezetőjéhez

  kell benyújtani. A kedvezményt a kérelem benyújtását követő

  naptól kell megállapítani.

  Napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetésben az ebéd

  külön is igényelhető.

  A szünidei gyermekétkeztetés igényfelmérését a Lánycsóki Közös

  Önkormányzati Hivatal végzi, és a szülői igények összegyűjtését

  követően adja át a napi adagszámot a konyha vezetője részére.

 

2.2 Étkezés igénylése:

- telefonon

- személyesen a konyhán

- intézményeken keresztül (iskola, óvoda, gondozási központ)

 

2.3 Térítési díjak:

 

- óvodás tízórai: 105,00 Ft

ebéd: 310,00 Ft

uzsonna: 20,00 Ft

 

- iskolás tízórai: 105,00 Ft

ebéd: 355,00 Ft

uzsonna: 20,00 Ft

 

- vendég ebéd: 630,00 Ft

 

3. Az intézmény működésének főbb szabályai

 

3.1 A munkaidő beosztása:

 

Az intézmény nyitvatartási ideje: Hétfő – Péntek: 07.00-tól 15.00 óráig

Ebéd kiosztás naponta 11.30-tól 14.00 óráig

A nyári nagytakarítás miatti esetleges leállásról időben értesítjük

étkezőinket.

 

4. Az intézmény dokumentumai

 

4.1 Alapdokumentumok:

 

- Alapító Okirat

- Szervezeti és Működési Szabályzat

- HACCP

 

4.2 Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok:

 

- Munkavédelmi szabályzat

- Tűzvédelmi szabályzat

- Pénzkezelési Szabályzat

- Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás,

  érvényesítés, utalványozás szabályzata

 

5. Személyi feltételek:

 

- 2 fő szakács

- 2 fő konyhai kisegítő

- 1 fő adminisztrátor

- 1 fő intézményvezető

 

6. A konyha kapcsolatai:

 

- fenntartó

- iskola

- óvoda

- gondozási központ

- szülők

- lakosság