Óvoda

Óvoda

1.      Általános információk az óvodáról

 

Lánycsókon az első óvoda már több mint 90 éve, 1927-ben nyílt meg, mai helyére 1984-ben költözött. Jelenleg szervezetileg és szakmailag önálló az óvoda. 2018. szeptember 1-től óvodánkhoz szakmailag önálló 1 csoportos mini bölcsőde csatlakozott, így többcélú intézményként működünk (óvoda – bölcsőde). Felvételi körzetünk Lánycsók és Kisnyárád községek, szabad hely esetén máshonnan is fogadunk gyermekeket. Az óvodából kikerülő tanköteles korú gyermekeket a helyi általános iskola fogadja. A gyermeklétszám változásával párhuzamosan változott a csoportok száma is. Jelenleg 3 óvodai és 1 mini bölcsődei csoportunk működik. A mini bölcsődei csoport engedélyezett létszáma maximum 8 fő, az óvodai csoportok a beiratkozástól függően 20 – 25 fővel indulnak.

Óvodánkban, bölcsődénkben minden szakképzett, gyermekszerető óvónő, kisgyermeknevelő és dajka azért dolgozik, hogy olyan gyermekközpontú óvodai életet alakítsunk ki, amelyben gondoskodni tudunk a gyermekek testi – lelki szükségleteinek kielégítéséről. Meggyőződésünk, hogy az óvodáskor legfőbb tevékenysége a játék és a mozgás, ezért ezekre a területekre nagy hangsúlyt fektetünk.

A heti rend és a napirend az a szervezeti keret, ami biztosítja a gyermek számára a nyugodt, kiszámítható, kiegyensúlyozott óvodai környezet megteremtését, a szokásrendszerek kialakulását, a gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezését, szervezését. A rugalmas napirend lehetővé teszi, hogy a gyermekek egyéni képességeik szerint végezzék a különböző tevékenységeket. Sokféle tevékenységforma (játék, bábozás, mesélés, verselés, dramatizálás, éneklés, zenehallgatás, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, mozgás, séta, kirándulás, kísérletezés stb.) kínálatával biztosítjuk, hogy a gyerekek megfelelő ismeretek, képességek birtokában kerüljenek iskolába. Szabadidős tevékenységek: zeneovi, ovifoci, tánc, angol.

Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek önmagához képest fejlődjön. Fejlődésüket nyomon követjük, erről a szülőket tájékoztatjuk, szükség esetén segítséget nyújtunk a továbblépéshez.

A sajátos nevelési igényű gyermekekkel gyógypedagógus és logopédus foglalkozik.

Óvodai csoportjainkban kétnyelvű, német nemzetiségi nevelés folyik. Az óvónők heti váltásban dolgoznak, a magyaros hetére épül a német hét. Egy témával tehát először magyarul, utána németül foglalkozunk. A gyermekek ismerkednek a német nyelvvel, mondókákat, verseket, dalokat is tanulnak.

2

Nevelési céljaink megvalósítása érdekében fontosnak tartjuk a családokkal való jó kapcsolat kialakítását, a szoros együttműködést.


1. Általános információk az intézményről

Neve: Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde

Rövidített neve: Lánycsóki Óvoda

Székhelye, címe: 7759 Lánycsók, Dózsa utca 30.

OM azonosítója: 027060

Telefonszáma: 06-69/364-474

Email: ovoda@lanycsok.hu

Honlap: www.lanycsok.hu/intezmenyek/ovoda

Alapító: Lánycsók Községi Önkormányzat

Alapító székhelye: 7759 Lánycsók, Kossuth utca 3.

Intézményvezető: Szabóné Villányi Marianna

Bölcsődevezető: Szloboda Dalma


2. Az intézmény nyitva tartása

A nevelési év minden év szeptember1-től augusztus 31-ig tart.

Szorgalmi időszak: szeptember 1-től május 31-ig, nyári időszak: június 1-től augusztus 31-ig.

Napi nyitva tartás: 600 - 1700 - ig.

Az intézmény hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel egész éven át folyamatosan működik.

Az óvoda bejárati kapujának zárva tartási rendje: 900 – 1230 között. Csengetésre a kaput kinyitjuk.


3. Zárva tartás

Általában augusztus hónapban a nyári karbantartás, nagytakarítás miatt.

A szünetet a fenntartó jóváhagyásával, a szülőket erről előzetesen tájékoztatva kezdjük meg.

A nagytakarítás időpontjáról minden naptári év február 15-ig hirdetmény formájában értesítjük a szülőket.

Téli zárás időpontjáról minden naptári év október 15-ig hirdetmény formájában értesítjük a szülőket.


4. Beiratkozás

Az óvoda felvételi körzete: Lánycsók és Kisnyárád község, a mini bölcsődéé Lánycsók, azonban más településről is fogadhatunk gyermeket, amennyiben férőhely biztosítható számára.

Az óvodai beíratás minden év április 20. és május 20 között zajlik. A pontos időpontról és a szükséges okmányokról a „Lánycsóki Magazinban”, valamint kifüggesztett hirdetésekkel értesítjük az érintetteket. Az értesítésről a környező településeken is gondoskodunk.

A szülők számára egy szervezett nyílt nap keretében (Ovi-csalogató) lehetőséget biztosítunk a gyermekek és a szülők számára az intézmény megtekintésére, és a felmerülő kérdések megválaszolására.

A beiratkozás a szülő személyes megjelenésével történik, a szükséges okmányok bemutatásával (TAJ kártya, lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat). Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.


5. Az óvoda pedagógiai programja

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának elvei alapján, a tevékenységközpontú óvodai nevelési program adaptálásával, valamint a helyi sajátosságokkal, hagyományokkal kiegészítve készült el a helyi pedagógiai programunk.

Az óvoda nevelési intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik. Az óvodai nevelés feladata a gyermekek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, célunk a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése.

Programunk a 3-7 éves korú gyermekek szociális életképességét (életre nevelését) minden későbbi fejlődés alapjaként kezeli, a pedagógiai célok és feladatok középpontjába tudatosan az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítja, azaz kommunikációra és kooperációra kívánja képessé tenni a gyermekeket.

Cselekvési tervünk tartalmazza a nevelési évre előre tervezett programokat, feladatokat, melyek szorosan illeszkednek a tevékenységközpontú óvodai nevelési programunkhoz. Ez a terv nyitott és az év folyamán módosítható program. Az időpontokat befolyásolhatja az időjárás és egyéb, az óvónőktől és az óvodai szervezettől független tényező. A programok köre bővíthető. Az állandó programokon kívül minden évben igyekszünk még olyan lehetőségeket is biztosítani, megszervezni, melyek így minden gyermek számára elérhetőek, például: séták közben a természeti változások megfigyelése, lovas kocsizás a faluban, biciklitúra a halastóhoz, buszozás Mohácsra, piaclátogatás, játszóterezés, kompozás, interaktív színház, bábszínház, csoportkirándulások különböző helyszínekre.

6. A mini bölcsőde szakmai programja

Lánycsókon 1988 – ban szűnt meg a bölcsőde, mivel már nem volt rá igény. 2010-18-ig óvodánkban egységes óvoda – bölcsődei csoport működött, ahol minden évben 5 bölcsődést neveltünk az óvodásokkal együtt. A törvényi változások miatt ezen módosítani kellett. 2018 tavaszán a fenntartónk segítségével pályázati pénzből felújítottuk a használaton kívüli csoportszobát, mini bölcsődévé alakítottuk át. 2018 szeptemberétől idevárunk minden évben maximum 8 kisgyermeket.

A Lánycsóki Mini Bölcsőde saját nevelési - gondozási program szerint dolgozik, amely összhangban áll „ A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjával”. Ez biztosítja a mini bölcsődével kapcsolatos általános igények teljesítését és az intézmény szakmai önállóságát, a családok és a fenntartó elvárásaihoz és a helyi lehetőségekhez való igazodást.


7. Dolgozóink

Óvodapedagógusok

Hahn Angéla- Német nemz. óvónő, ped. I.- Közalkalmazotti képviselő, tűzvédelmi felelős

Rauscher Gyöngyi- Szakvizsgázott, német nemz.óvónő, ped. II.- Intézményvezető helyettes

Scheffer Józsefné- Óvónő, ped. I.- Gyermekvédelmi felelős

Schrempfné Polovi Ágnes- Német nemz. óvónő, ped. I.- Szakszervezeti megbízott

Szabóné Villányi Marianna- Szakvizsgázott óvónő, ped.II.- Intézményvezető, fejlesztőpedagógus

 

Nevelőmunkát segítők

Darányi Ferencné- Pedagógiai asszisztens

Lesching László- Pedagógiai asszisztens

Hadra Józsefné- Óvodatitkár

Csötönyi Gáborné- Szakképzett dajka

Szlobodáné B. Zsuzsanna- Szakképzett dajka

Várda Gáborné- Szakképzett dajka


5 Bölcsődei dolgozók

Szloboda Dalma  -  Kisgyermeknevelő-gondozó, bölcsődevezető

Márkus Erzsébet -  Szakképzett dajka

 

8. Az intézmény dokumentumai:

 Lánycsóki Óvoda pedagógiai programja

 Lánycsóki Óvoda házirendje

 Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

 Lánycsóki Mini Bölcsőde szakmai programja

 Lánycsóki Mini Bölcsőde házirendje

 Éves munkaterv (óvoda, bölcsőde).


 

 

 

Óvoda

 
A nagykapun belépve balra a falon egy volt óvodásunk (Repity Zsuzsi) festménye fogadja a vendégeket, amelyen megtalálható a négy csoport jelképe: Napocska, Pillangó, Katica és Csiga