Hivatali tájékoztató

Klímaváltozás Lánycsókon - Te is tehetsz ellene!

KÉRDŐÍV - KITÖLTÉSE

Köszönjük, hogy kérdőívünk kitöltésével segíti munkánkat! Véleménye fontos számunkra! A kérdőív alapvetően anonim, név nélkül is kitölthető, egyedileg nem, csak az összes többi válasszal együtt kerül feldolgozásra és statisztikai célokat szolgál a településen készülő Klímastratégiához. A klímastratégia elkészítése az Önkormányzat konzorciumban elnyert KEHOP-1.2.1-18-2018-00177 azonosítószámú pályázata keretében valósul meg.

Klímaváltozás Lánycsókon - Te is tehetsz ellene!

Olvass tovább

Mohácsi Duna-híd Tájékoztatás

 

A Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az M6 autópálya és az 51. sz. főút közötti úthálózata

engedélyezési terveinek elkészítése folyamatban van. A projekt nemzetgazdasági

szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. A

Lánycsók közigazgatási területét érintő szakasz terveit a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

(NIF) megbízásából a Speciálterv Építőmérnöki Kft. a Vonalvezető Kft. bevonásával készíti.

A Lánycsók területét érintő szakaszon az 57. sz. főút az eddigi 2x1 sáv helyett 2x2 sávosra

bővül. Az új út az autópálya csomóponttól a település nyugati határáig a jelenlegi

nyomvonalon halad, ezt követően a jelenlegi nyomvonaltól kb. 60 m-rel délre tolódik, majd

már Mohács területén visszatér a jelenlegi nyomvonalra. A tervezett út lánycsóki szakaszán

három, úgynevezett turbó körforgalmú csomópont épül. A lakóterület felől az új út a II. Lajos

utca folytatásában megépülő csomóponton keresztül érhető el. A beruházás részeként a

Mohácsra vezető kerékpárút az új út déli oldalára kerül át. A meglévő mezőgazdasági, ipari

területek megközelítésének biztosítására szervizutak létesülnek.

Az érintett útszakasz nyomvonala, közterület igénye és csomóponti rendszere nem

illeszkedik a község hatályos településrendezési eszközeihez, ezért szükségessé vált ezek

módosítása. Mivel a projekt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, a

módosítás ún. tárgyalásos eljárásban zajlik. Ennek első fázisaként Lánycsók község

lakosságának lakossági fórum keretében lehetősége nyílik a tervdokumentációval

kapcsolatos észrevételek, javaslatok megtételére.

A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet következtében – a veszélyhelyzet ideje alatt

egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi,

valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló

143/2020.(IV.22.) Korm.rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján – lakossági fórum kizárólag

elektronikus úton tartható.

Fentiekre való tekintettel az elektronikus lakossági fórumot 2020. június 10. napjától

megindítom. Tájékoztatom Önöket, hogy észrevételeiket, javaslataikat 15 napon belül, azaz

2020. június 25. napjáig, kizárólag elektronikus levél útján juttathatják el a

lanycsok@lanycsok.hu e-mail címre.

Olvass tovább

Mohácsi Duna-híd Tájékoztatás

Tájékoztatás

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalánál 270/2020. számon folyamatban

lévő,

A Mohácsi Duna-híd és a csatlakozó, az M6 autópálya és az 51. főút közötti úthálózat

környezeti hatásvizsgálati eljárása

tárgyú kérelem és mellékleteinek elektronikus példányába az érintettek betekinthetnek:

a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal

7759 Lánycsók, Kossuth utca 3. szám alatti hivatalos helyiségében,

Hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16 óra és pénteken 8-13 óra közötti időben.

Olvass tovább

2019. Határszemle és a parlagfű


Olvass tovább

Kereskedelmi nyilvántartás

Kereskedelmi nyilvántartás letöltése.

Olvass tovább

Téli rezsicsökkentés

csatolt dokumentumoknál a letöltési lista.

Olvass tovább

Lánycsók településképi kézikönyve

2017. évben törvényi kötelezettségünkből eredően Községünk Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotta a település-képvédelmi rendeletet.  A rendelet a településkép és az utcakép védelmével foglalkozik, elsősorban az épített környezet, és a reklámhordozók vonatkozásában. Cél az egységes, esztétikus településkép, és élhetőbb közösségi terek kialakítása. A rendelethez kapcsolódik a Településképi Arculati Kézikönyv, amely képeken, ábrákon keresztül, közérthetően bemutatja azokat a követendő megoldásokat, amelyeket a közösség támogat és elfogad, ill. építészeti szempontból előre mutatóak. A településképi eljárások díj- és illetékmentesek. 

 

A rendelet - a korábbi építési szabályok mellett - új eljárásokat és kötelezettségeket is bevezetett: 

 

1. Településképi véleményezési eljárás: Minden olyan esetben kötelező, amikor építési engedélyköteles a tevékenység. Pl. 300 m2-nél nagyobb lakóház, mérettől függetlenül: üdülő, gazdasági épület, műtárgy stb. 

 

2. Településképi bejelentési eljárás:  300 m2 alatti lakóház építése vagy lakóház bővítése, védett épület kisebb átalakítása esetén, valamint épület funkció (rendeltetési mód) váltása esetén, továbbá cégér, reklámtábla kihelyezését megelőzően, írásbeli bejelentési kötelezettség vonatkozik mindenkire, és jóváhagyás nélkül nem történhetnek meg az előbbi tevékenységek. Óriásplakát nem helyezhető el a településen. 

 

3. Főépítészi, szakmai konzultáció: Azokban az esetekben, amelyek építéshatósági szempontból bejelentés kötelezettek:  300 m2 alatti lakóház építése vagy lakóház bővítése esetén kötelező a konzultáció. Cél, hogy az építtető elkerülje azt, hogy a településképvédelmi rendeletben foglalt előírásokat megsértse, így elkerülje az esetleges bírságolást. 

 

A rendelet megfogalmaz építészeti, műszaki megoldásokat, amelyeket új építés vagy az építmények átalakítása, bővítése során kötelező figyelembe kell venni. A településképi rendelet be nem tartása 1 000 000 Ft-ig terjedő, akár többször kiszabható bírsággal sújtható, és a NAV-nál adók módjára behajtható! Cél nem a bírságolás, hanem a településkép védelme, a jogkövető magatartás megkövetelése, ill. fenntartása. Kérem a Tisztelt Lakosságot és a Gazdálkodó szervezeteket, hogy érdeklődjenek a Polgármesteri  Hivatalban építési tevékenységük megkezdése előtt! Farkas István Települési Főépítész 

Olvass tovább

Új elérhetőség

69/364-132-es vonal egyenlőre nem működik villámcsapás miatt? Amin jelenleg elérhetőek vagyunk: 69/564-021

Olvass tovább

Népszámlálás


Olvass tovább

HIRDETMÉNY - Településkép


Olvass tovább